Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Zatwierdzona dnia 12.10.2015 r. Lista zmieniona nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Warmińsko-Mazurskie_Lista_zm_4.xls

Zatwierdzona dnia 10.08.2015 r. Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Warmińsko-Mazurskie_Lista_zm_3.xls

Zatwierdzona dnia 01.07.2015 r. Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 

Warmińsko-Mazurskie_Lista_zm_2.xls

Zatwierdzona dnia 29.04.2015 r. Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Warmińsko-Mazurskie_Lista_zm_1.xls

Zatwierdzona dnia 16.12.2014 r. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Warmińsko-Mazurskie_Lista.xls

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Ostateczna_lista_rankingowa.pdf

Arkusz_oceny_merytorycznej_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń.pdf

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 

Wstępna_lista_rankingowa.pdf

Arkusz_oceny_merytorycznej.pdf

 

UWAGA!

 

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
10 - 575 Olsztyn (pok. 360, III p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając drogą pocztową na wskazany adres.

W przypadku zastrzeżeń składanych osobiście godzina 15:30 dnia 14 listopada 2014 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Zastrzeżenia złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione.

W przypadku zastrzeżeń przesłanych drogą pocztową data 14 listopada 2014 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Zastrzeżenia opatrzone późniejszą datą nadania nie zostaną uwzględnione.

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja 2015)

  Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2015) należy wypełnić zgodnie z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2015) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój należy składać w sekretariacie (pok. 360, III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 30 września 2014 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 15:30 dnia 30 września 2014 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 września 2014 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Do dnia 31 października 2014 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 14 dnia od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 310.

* Harmonogram realizacji Programu – pkt 14 programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Instrukcja_wypełniania_wniosku.pdf

Wniosek_o_dofinansowanie_zadania.doc

Załącznik_Nr_4_do_Regulaminu_Kryteria_punktowe_oceny_projektów.doc

 

Zatwierdzona dnia 12.09.2014 r. Lista zmieniona Nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Warmińsko-Mazurskie_Lista_zm_4-1.xls

 

Zatwierdzona dnia 25.07.2014 r. Lista zmieniona Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Lista_zmieniona_nr_3.xls

Wzór wniosku o wypłatę dotacji

Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc

Zatwierdzona dnia 26.06.2014 r. Lista zmieniona Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Lista zmieniona nr 2.xls

Zatwierdzona dnia 11.04.2014 r. Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Lista zmieniona nr 1.xls

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2014 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

28.11.2013

 

pliki do pobrania:

Ostateczna_lista_rankingowa_wniosków.pdf

Arkusz_oceny_merytorycznej_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń.pdf

 

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2014 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


31.10.2013

 

Wstępna_lista_rankingowa.pdf

Arkusz_oceny_merytorycznej.pdf

UWAGA!

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
10 - 575 Olsztyn (pok. 360, III p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając drogą pocztową na wskazany adres.

W przypadku zastrzeżeń składanych osobiście godzina 15:30 dnia 14 listopada 2013 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Zastrzeżenia złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione.

W przypadku zastrzeżeń przesłanych drogą pocztową data 14 listopada 2013 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Zastrzeżenia opatrzone późniejszą datą nadania nie zostaną uwzględnione.

 


KOMUNIKAT:

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Ministrów z dnia 29.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Komisja Wojewódzka informuje, iż w przypadku gdy na Wstępnej liście rankingowej znajdują się dwa wnioski złożone przez wnioskodawcę, wniosek z mniejszą ilością punktów staje się wnioskiem ponadlimitowym (punkt 10.7. programu).

 

"Uchwała Rady Ministrów z dnia 29.10.2013 r. zmieniająca Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

 

plik do pobrania:

Uchwała_RM_z_29.10.2013.pdf

 

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja 2014)

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014) należy wypełnić zgodnie z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania
z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój należy składać w sekretariacie (pok. 360,
III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn,
w terminie od 1 do 30 września 2013 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1600 dnia 30 września 2013 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 września 2013 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Do dnia 31 października 2013 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 14 dnia od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 310.


* Harmonogram realizacji Programu – pkt 14 programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

Uwaga – ulega zmianie załącznik Nr 4 do Regulaminu Działania Komisji Oceny Wniosków - Kryteria punktowe oceny projektów (...) !!!

 

W kryterium I. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

pkt 1) Separacja ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów, podkryterium budowa chodnika, cięgu pieszo-rowerowego punktacja zmienia się w następujący sposób: T=1 pkt N=0 pkt

 

Jednocześnie dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

Budowa, przebudowa, remont miejsc wykonywania kontroli ruchu
i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów T=1 pkt N=0 pkt

 

REALIZACJA NARODOWEGO  PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - dane statystyczne   (opracowanie wspólne)

19.04.2013

plik do pobrania:

REALIZACJA_NARODOWEGO__PROGRAMU_PRZEBUDOWY_-_dane_statystyczne___opracowanie_wspólne.doc

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2013 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 

14.01.2013

 

Ostateczna_Lista_rankingowa_wnioskow.pdf

Uzupełniony_Arkusz_Oceny_Wniosków_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń_-_drogi_powiatowe.pdf

Uzupełniony_Arkusz_Oceny_Wniosków_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń_-_drogi_gminne.pdf

 

Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2013 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

24.12.2012

pliki do pobrania:

1. Wstępna uzupełniona lista rankingowa24/12/2012, 12:58

2.Uzupełniony arkusz oceny merytorycznej – drogi powiatowe24/12/2012, 12:58

3.Uzupełniony arkusz oceny merytorycznej – drogi gminne24/12/2012, 12:58

 

 

UWAGA!

 

Zgodnie z pkt 11.2. programu wnioskodawca, który zgłosił wniosek w ramach uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r., może wnieść zastrzeżenie do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków, w terminie 10 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

 

W świetle powyższego zapisu wnioskodawcom zmieniającym w drodze aneksu złożone wcześniej wnioski nie przysługuje możliwość wniesienia zastrzeżeń.

Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2012

18.12.2012

 

plik do pobrania: Statystyka_Programu_NPPDL_2009_-2012.xls

Uzupełniający nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(edycja 2013)

28.11.2012

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2013, który odbędzie się w terminie
od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

Wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. już złożony może zostać zmieniony w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji (maksymalnie 50% kosztów realizacji zadania) i wkładu własnego (w kwocie nie niższej niż suma dotacji) oraz ich udziałów
w kosztach realizacji zadania.

 

W przypadku składania nowego wniosku (nie aneksu do wniosku), wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013) należy wypełnić zgodnie z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania
z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój lub aneksy do wniosków już złożonych należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 360, III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530.

 

Godzina 1530 dnia 19 grudnia 2012 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku lub aneksu do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Wnioski lub aneksy przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Po ustaleniu wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków zostanie ona ogłoszona na stronie BiP Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do uzupełnionej listy rankingowej wniosków upływa 10 dnia od daty jej ogłoszenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 310.

 

W związku ze szczególnym trybem naboru uzupełniającego zwracamy się
z uprzejmą prośbą aby sporządzone dokumenty składać do tut. urzędu niezwłocznie.

 

 pliki do pobrania:

 

 pdfAkt_zatwierdzenia-zmiany.pdf

 pdfAneks_do_instrukcji_oceny_wniosków.pdf

docAneks_do_wniosku_o_dofinansowanie_zadania.doc

pdfInstrukcja_wypełniania_aneksu_do_wniosku.pdf

pdfInstrukcja_wypełniania_wniosku.pdf

pdfPismo_MAC_ws._zmian_w_NPPDL.pdf

docRozporządzenie_RM_z_27.11.2012.doc

docUchwała_RM_z_27.11.2012.doc

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2013 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


30.10.2012

 

1.Wstępna lista rankingowa Wstępna_lista_rankingowa_wniosków_o_dofinansowanie_w_2013_r.pdf

2.Karta oceny merytorycznej – drogi powiatoweKarta_Oceny_Wniosków_-_drogi_powiatowe.pdf

3.Karta oceny merytorycznej – drogi gminne Karta_Oceny_Wniosków_-_drogi_gminne.pdf

 

 

UWAGA!

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=wiadomosci_centralne&dep=114242&data=&_CheckSum=1734503513

Informacja: jpginformacja_MAiC.JPG

Przypominamy jednocześnie, że dotychczasowe zasady realizacji programu, w tym w szczególności sposób finansowania zadań
(70% środki własne i 30% dotacja z budżetu państwa) pozostają bez zmian.

Warunkiem pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie jest jego wypełnienie zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku.

W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów zmian w tym zakresie informacja o powyższym zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.

 


 

 

U W A G A !!!

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1184):

 

„Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych
w zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania."

 

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (edycja 2013)


 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2013) należy wypełnić zgodnie ze wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania
z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2013) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać w sekretariacie (pok. 310,
III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn,
w terminie od 1 do 30 września 2012 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 28 września 2012 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 września 2012 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Do dnia 31 października 2012 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 14 dnia od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 314.


* Harmonogram realizacji Programu - pkt 14 programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu.

 

!!! Uwaga - wzory dokumentów programowych oraz zasady realizacji programu nie ulegają zmianom !!!

 

Zatwierdzona  23 sierpnia 2012 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na 2012 rok

 

plik do pobrania: pdfwarminsko-mazurskie_lista_zm_3.pdf

 

Zatwierdzona  11 czerwca 2012 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na 2012 rok

 

plik do pobrania:pdfwarminsko-mazurskie_lista_zm_2.pdf

 

Wzór wniosku o wypłatę dotacji

docwzór_wniosku_o_wypatę_dotacji.doc

 

 

Zatwierdzona  21 maja 2012 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na 2012 rok

plik do pobrania: pdfwarmisko-mazurskie_lista_zm_1.pdf

 

Zatwierdzona 20 grudnia 2011 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na 2012 rok

plik do pobrania: pdfwarmińsko-mazurskie_lista.pdf

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2012 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 ostateczna_lista_rankingowa_wniosków

rejestr_i_wyniki_rozpatrzenia_zastrzeżeń

arkusz_oceny_merytorycznej_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń_-_drogi_gminne

arkusz_oceny_merytorycznej_po_rozpatrzeniu_zastrzeżeń_-_drogi_powiatowe

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2012 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 wstępna_lista_rankingowa_wniosków_o_dofinansowanie

arkusz_oceny_merytorycznej_-_drogi_gminne

arkusz_oceny_merytorycznej_-_drogi_powiatowe

 

UWAGA!

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

 

Dokumenty związane z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie zadań w 2012 roku

 pliki do pobrania:

 Zarządzenie_nr_308_wojewody_warmińsko-mazurskiego

Regulamin_działania_komisji_oceny_wniosków

Załącznik_nr_1_do_regulaminu_-_oświadczenie

Załącznik_nr_2_do_regulaminu_-_lista_sprawdzająca

Załącznik_nr_3_do_regulaminu_-_karta_oceny

Załącznik_nr_4_do_regulaminu_-_kryteria_punktowe

Załącznik_nr_5_do_regulaminu_-_protokół

 

 


Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2012) należy wypełnić zgodnie ze wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku (dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/688/9340/Narodowy_Program_Przebudowy_Drog.html). Do wniosku należy dołączyć niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2012) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać w sekretariacie (pok. 310,
III p.) Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 7 września do 5 października 2011 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

 

Godz. 1530 dnia 5 października 2011 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu WZFE, wnioski przekazane lub nadesłane po ww. terminie zostaną uznane za przekazane po terminie i zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Dnia 31 października 2011 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 

Dnia 14 listopada 2011 roku upływa termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej.*

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Oddziału Kontraktu Wojewódzkiego i Programów Krajowych- p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 314.


* Harmonogram realizacji Programu - pkt 14 programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu.

 

!!! Uwaga - w nowym programie wieloletnim ulegają zmianom wzory dokumentów programowych !!!

 

uchwala_rm_z_06_09_2011 445.44 Kb

instrukcja_wypelniania_wniosku 186.02 Kb

instrukcja_oceny_wnioskow 166.29 Kb

wniosek_o_dofinansowanie_zadania 184.50 Kb

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja dotycząca projektu za lata 2008-2011

Dokumentacja dotycząca projektu za lata 2008-2011jest dostępna>  Narodowy program przebudowy dróg