Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Rejestr Podmiotów Leczniczych

Klauzula Informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie Państwa danych osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,10-575 Olsztyn, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej, tj.: kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych wymienionych w ustawie na żądanie organu jest obowiązkowe.

Odbiorcami Państwa danych będą:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, tj. przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Osobie, która udostępniła dane we wniosku przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, która udostępniła dane we wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje Ogólne

 

Informacja

 

dotycząca ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

 

 

W dniu 30 czerwca 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

Z zapisów przedmiotowej ustawy wynika, że od dnia 30 czerwca 2016 r., obowiązuje:

 

 

W pozostałym zakresie ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 lipca 2016 r., która wprowadza regulacje dotyczące m.in.:

 

 1. 1.zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenie terminologii polegającej na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”,
 2. 2.rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych,
 3. 3.regulacji zobowiązujących podmioty lecznicze prowadzące szpitale do informowania Policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu),
 4. 4.uproszczenia wykonywania działalności leczniczej poprzez:

 

 

Jednocześnie informuję, że potwierdzeniem:

 

 

będzie składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

 

Ponadto w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

- do przepisów ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu nadanym ww. ustawą.Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem na mocy art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej winny być składane w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, organ rejestrowy może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną (art. 107 ust. 2 ww. ustawy).

 

Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl

 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe.

 

Organem prowadzącym rejestr w odniesieniu do podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.

 

Podmiotami leczniczymi są:

 1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej,
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, tj. instytuty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych,
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne tych stowarzyszeń,
 6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 

Podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe.

 

Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.

 

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego to zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności.

 

Akty Prawne

 

Ustawy:

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160)
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1257)
• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017r., poz. 1524)
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318)
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.)
• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039)
• Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211)
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 890)

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1540)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r., poz. 999)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545) 

Wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze

 

Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 

 1. posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej,
 2. stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 3. zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
 4. zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej umowę ubezpieczenia:

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru (art. 103 ustawy o działalności leczniczej).

 

Wymagane dokumenty


Uwaga: Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.


Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru odbywa się poprzez Aplikację dla Podmiotów Leczniczych dostępną na stroniewww.rpwdl.csioz.gov.pl.


Podmioty, które nie posiadają uprawnień do przygotowywania wniosków w Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych, powinny wystąpić z wnioskiem o ich nadanie. Wniosek generuje się za pośrednictwem Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych i składa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku, poprzez zakładkę załączniki należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonywane zmiany, stosowne oświadczenie i dowód opłaty:

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (właściciel, wspólnik spółki cywilnej uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, członek zarządu spółki prawa handlowego uprawniony do jednoosobowej reprezentacji).

 

Opłata
Za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu należy wnieść opłatę:

 

Wpłaty należy dokonać na konto:


Warmińsko-Mazurski Urzęd Wojewódzki w Olsztynie

07 1010 1397 0020 2022 3100 0000

 

tytułem: „opłata za wpis (lub zmianę wpisu) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą”

 

Termin załatwienia
30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru.

Sposób załatwienia
Dokonanie przez organ rejestrowy wpisu do rejestru lub wpisu zmian w rejestrze oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru lub zaświadczenia o wpisie zmian w rejestrze.

Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

UWAGA! Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Obowiązek posiadania Regulaminu Organizacyjnego

 

Ustawa o działalności leczniczej w art. 23 stanowi, że sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Regulamin organizacyjny musi być ustalony w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności:

 1. firmę albo nazwę podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 11. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
 12. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 13. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6-8, 11 i 13.
4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11.

5. W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego przeprowadzającego zabiegi operacyjne określa się koordynatora karty, dokonującego wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej.

 

 

Czasowe zaprzestanie działalności przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

 


Sposób załatwienia:


Decyzja administracyjna o czasowym zaprzestaniu działalności.


Opłata:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej o czasowym zaprzestaniu działalności.


Opłatę skarbową należy wnosić na konto:

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
   z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji o czasowym zaprzestaniu działalności”

W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo,
w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34 ustawy o działalności leczniczej, wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc,
w którym nałożono karę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Odmowa wpisu do rejestru

 

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:


1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3. wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19 ustawy o działalności leczniczej.

 

Sposób załatwienia
Wydanie przez organ rejestrowy decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o odmowie zmiany wpisu w rejestrze.

 

Tryb odwoławczy
Stronie służy odwołanie od decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wykreślenie z rejestru

 

Uwaga: Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:


1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym;
2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej;
5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru:
6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.


UWAGA! W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Podmiot wykreślony z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.


Opłata
Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru”

 

Sposób załatwienia

Wydanie przez organ rejestrowy decyzji o wykreśleniu z rejestru lub decyzji o zakazie wykonywana działalności objętej wpisem do rejestru.

 

Tryb odwoławczy
Stronie służy odwołanie od decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odpis księgi rejestrowej

Aby uzyskać aktualny odpis księgi rejestrowej do organu rejestrowego należy przedłożyć:

Opłatę skarbową należy wnosić na konto: 

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


z dopiskiem „opłata skarbowa za odpis księgi rejestrowej”

 

UWAGA

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz. U. Nr 106 poz.622, organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktu lub stanu prawnego, jeżeli:

 1. znane są one organowi z urzędu,
 2. możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotu realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

 

Rejestr podmiotów leczniczych jest jawny i dostępny do wglądu na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl

Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)
 2. Kontrole przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego rocznego planu działalności kontrolnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego lub doraźnie.
 3. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych. art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)
 4. Osoby wykonujące czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia mają prawo do:
  • żądania informacji i dokumentacji;
  • oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  • udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  • wglądu do dokumentacji medycznej;
  • żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 5. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
 6. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
 7. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 8. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.
 9. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
 10. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 11. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)
 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 w/w ustawy wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania

 

Komunikaty

 

Komunikat

 

 

W dniu 17 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2017 r. poz. 1540).

 

Na mocy ww. rozporządzenia podmioty lecznicze zobowiązane zostały do dostosowania zapisów ksiąg rejestrowych do aktualnych regulacji w terminie 12 miesięcy (od dnia wejścia w życie rozporządzenia), tj. złożenia odpowiedniego wniosku do organu rejestrowego dot. aktualizacji danych w księdze rejestrowej. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 ze. zm.).

 


Nowelizacja wprowadziła m.in. następujące zmiany:

 

Rozszerzono informację odnośnie posiadanych certyfikatów przez podmioty lecznicze o certyfikat ISO14001, ISO/IEC 27001, ISO 17025, PN-N 18001, OHSAS 18001.

 

 


W dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2017 r. poz. 999).

 

Na mocy ww. rozporządzenia podmioty lecznicze zobowiązane zostały do dostosowania zapisów ksiąg rejestrowych do aktualnych regulacji w terminie 9 miesięcy (od dnia wejścia w życie rozporządzenia), tj. złożenie odpowiedniego wniosku do organu rejestrowego dot. aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 ze. zm.).

 


Nowelizacja wprowadziła m.in. następujące zmiany:

 

 


Komunikat

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż z dniem 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Ustawa_z_dnia_10_czerwca_2016_r._o_zmianie_ustawy_o_działalności_leczniczej.pdf 

 

 


Komunikat

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pismo z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące badania podmiotów leczniczych, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowaniem podmiotów leczniczych do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a także informacji związanych z kierunkiem rozwoju działań telemedycznych w podmiotach leczniczych.
W związku z powyższym zachęcam do wypełnienia ankiety, która udostępniona będzie w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html). Wyniki oraz analiza przedmiotowego badania zobrazują aktualny stan informatyzacji podmiotów leczniczych w Polsce, będzie to miało wpływ na planowanie działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia.

załącznik - Centrum Systemów Informacyjnych ochrony zdrowia.pdf

 

 


Szanowni Kierownicy Podmiotów Leczniczych!

Informujemy, iż z dniem 6 czerwca uruchomiono System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) służący jednostkom odpowiedzialnym za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest dostępny na stronie internetowej: www.sezoz.ezdrowie.gov.pl . Szczegółowe informacje na temat SEZOZ oraz obowiązki wynikające z uruchomienia Systemu znajdują się w niżej załączonym piśmie Dyrektora Wydziału Zdrowia.

Pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia.pdf


Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi do Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego sygnałami dotyczącymi działalności firmy Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. informujemy:

Zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą uregulowane są w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.). Wpis do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie wynika z przepisów w/w ustawy i jest nieobowiązkowy.
Pisma jakie otrzymujecie Państwo od Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu należy traktować jedynie jako ofertę. W piśmie zaznaczono, że rejestracja świadczeniodawcy w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest irrelewantna (nieistotna) dla dalszego prowadzenia działalności leczniczej w zakresie świadczenia usług medycznych.
W związku z powyższym w razie jakikolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego typu ofert, prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Rejestru i Kontroli Podmiotów Leczniczych.
Jednocześnie informujemy, iż stosowny komunikat zamieściła również na swojej stronie internetowej Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska http://www.wmil.olsztyn.pl/.

 

 


Komunikat

 

Na wniosek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych informujemy, że samorząd diagnostów laboratoryjnych zwraca się z prośbą do diagnostów o uwzględnianie w nazewnictwie noworejestrowanych przedsiębiorstw określenia „medyczne laboratorium diagnostyczne”.

Zdaniem Krajowej Izby określenie podmiotu jako „medycznego laboratorium diagnostycznego” wpływa korzystnie na społeczne postrzeganie zawodu oraz podkreśla medyczny aspekt czynności diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostcznym.

 

 

Komunikat

 

Dnia 31 grudnia 2012 r. upłynął termin dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217.). Podmioty lecznicze, które we wskazanym terminie nie dokonały aktualizacji danych zobowiązane są niezwłocznie złożyć wniosek o wpis zmian do rejestru w powyższym zakresie.

Wszelkie zapytania dotyczące dostosowania należy kierować do pracowników Oddziału Rejestru Podmiotów Leczniczych i Kontroli

 

Komunikat

 

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na względzie powyższe, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w postaci nałożenia kary pieniężnej, proszę o składanie wniosków w wyznaczonym ustawowo terminie.

 

 

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013r. Od dnia 1 kwietnia br. wskazane wnioski należy składać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, według obowiązujących przepisów, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej.

Jak uzyskać uprawnienie do tworzenia wniosku na rzecz podmiotu leczniczego

 

Aby możliwe było utworzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub wniosku
o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru, użytkownik musi mieć uprawnienie udzielone przez osobę upoważnioną podmiotu leczniczego do tworzenia wniosków dotyczących tego podmiotu leczniczego. Procedura uzyskania uprawnienia jest następująca:

1. Osoba upoważniona na rzecz podmiotu leczniczego wypełnia i podpisuje "Wniosek o nadanie uprawnienia do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą"

2. Osoba upoważniona na rzecz podmiotu leczniczego składa wypełniony wniosek we właściwym organie rejestrowym.

3. Pracownik organu rejestrowego nadaje uprawnienie użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

W celu realizacji powyższej procedury należy założyć konto na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych.

 

Komunikat

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.), od dnia 19 stycznia 2013r., organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców jest, zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy, Marszałek Województwa.