Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Doskonalenie Kadr Medycznych

Postępowanie_kwalifikacyjne_fizjoterapeutów_16_grudnia_2018_r._-15_stycznia_2019_r.pdf 

 

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie Państwa danych osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,10-575 Olsztyn, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w związku z zadaniami wynikającymi z:

  1. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  2. Ustawydnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  3. Ustawydnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
  4. Ustawa z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty
  5. Ustawadnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
  6. Ustawydnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych wymienionych w ustawie na żądanie organu jest obowiązkowe.

Dane mogą być ujawniane jedynie podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi znajdować umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, tj. przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Osobie, która udostępniła dane we wniosku przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, która udostępniła dane we wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje ogólne

Komunikaty

KOMUNIKAT

 


 Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie Ministerstwa Zdrowia


Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM)

 

Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

 

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

 

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, określone poniżej grupy uzyskają następujące możliwości:

Pracownicy medyczni:

Jednostki szkolące:

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

CMKP:

CEM, CKPPiP:

 

Kierownik specjalizacji:

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r. oraz z 2016 r. poz. 65) SMK powinien zostać udostępniony dla grup zawodowych – lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych z dniem 1 maja 2016 r. zobowiązując jednocześnie pracowników medycznych do korzystania z tego systemu.

W związku z faktem, iż SMK wprowadza istotną zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup zawodowych oraz mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także liczebność i zróżnicowanie użytkowników, do których skierowany jest system, podjęto decyzję dot. etapowego udostępniania jego funkcjonalności. Przyjęcie etapowego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli zoptymalizować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników.

Regulacje prawne w tym zakresie obejmuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

 

Pismo_Ministerstwa_Zdrowia_z_27.04.2016_r._w_sprawie_sytemu_SMKPM.pdf

 

W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/.

 

 


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
dotyczący wariantów składania wniosków o przystąpienie do PES(treść komunikatu poniżej w załączniku)

Komunikat_Ministerstwa_Zdrowia.docx


Rozwój_kształcenia_specjalizacyjnego_lekarzy_w_dziedzinach_istotnych_z_punktu_widzenia_potrzeb_epidemiologiczno-demograficznych_kraju.pdf


komunikat-CKPWUM-20160927.pdf


Dotyczy - przedstawianych przez lekarzy orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 16ea ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty {Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn,. zm.)


W związku z wejściem w życie z dniem 1.05.2016 r ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1991) oraz uruchomieniem Systemu Kształcenia Pracowników Medycznych dla grup zawodowych diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, poniżej zamieszczamy link do Instrukcji obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych.

Instrukcja_obsługi_funkcjonalności_Systemu_Monitorowania_Kształcenia.pdf

 


KOMUNIKAT

           

Komunikat dla osób realizujących program specjalizacji z okulistyki

UWAGA WAŻNE
KOMUNIKAT DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH PROGRAM SPECJALIZACJI Z OKULISTYKI

  1. Obowiązkowy kurs wprowadzający dla lekarzy rozpoczynających specjalizację z okulistyki odbędzie się 5 lutego 2016 r. o godz. 11.00. w Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie
  2. Obowiązkowy test po I roku specjalizacji z okulistyki odbędzie się 5 lutego 2016 r. o godz. 12.00. w Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie

Komunikat_Konsultanta_Krajowego_w_dziedzinie_okulistykii.pdf


W związku z opracowaniem nowego programu szkolenia specjalizacyjnego tzw. „krótką ścieżką” w dziedzinie geriatrii dla lekarzy posiadających specjalizację IIº lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i co najmniej pięcioletni staż pracy od chwili uzyskania ww. specjalizacji lub tytułu specjalisty. Zachęcam do zapoznania się z programem.

            W województwie warmińsko – mazurskim brakuje zarówno oddziału szpitalnego,
jak i poradni specjalistycznej.

Polskie społeczeństwo starzeje się, a zmiany zachodzące w opiece zdrowotnej nie skutkują zapewnieniem specjalistycznej opieki geriatrycznej. Chorzy zmuszeni są do hospitalizacji jedynie na oddziałach wewnętrznych. Natomiast pacjenci ambulatoryjni są konsultowani
i leczeni przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej i kierowani do innych specjalistycznych poradni. Taka polityka zdrowotna nie spełnia wymogów holistycznego podejścia do problemów zdrowotnych seniorów. Skutkuje polipragmazją, zwiększonym odsetkiem błędów jatrogennych oraz wzrostem kosztów za świadczone usługi medyczne.

            Program szkolenia specjalizacyjnego oraz lista jednostek uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego znajduje się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – www.cmkp.edu.pl

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. tekst jednolity odpowiednio:   z 2011 r.  nr 277,  poz. 1634 ze zm.;  z 2015 r. poz. 464 ze zm.;   z 2017 r. poz. 125 ze zm.:  z 2018 r. poz. 617 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. nr 26);

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2011 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. tekst jednolity odpowiednio:  z 2004 r. Nr 44 poz 1529;   z 2013 r. poz 174;  z 2014 r. poz 1384;   z 2016 r. poz 2245 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 126 poz. 1319 z późn. zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1950 ze zm.);

6. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 poz. 599 ze zm.);

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 173, poz. 1419
z późn. zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 poz. 1217);

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. nr 101, poz. 941 z późn. zm.);

10. Ustawa z dnia 25września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 505 ze zm.);

11. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. tekst jednolity odpowiednio: z 2015 poz.636; z 2016 r. poz. 1535;z 2017 r.  poz. 1845)

 

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów

     

Komunikaty

 Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie Ministerstwa Zdrowia

Projekt UE - dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego

jpgUdział w kursach.jpg

jpgOlsztyn.jpg

Projekt UE.doc

    

Druki do pobrania

1. Wniosek/informacja o przedłużenie stażu specjalizacyjnego

2. Wniosek_o_zmiane_miejsca_sp.doc

3. Wniosek/informacja o zmianę kierownika specjalizacji

4. Wnioski/informacje o zmianę trybu specjalizacji

5. Podanie o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego

6. Złozenie dokumentów do PES

7. Potwierdzenie Języka Obcego

    

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie

 

 

         

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie Ministerstwa Zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r., poz. 602).


W celu przystąpienia do postepowania kwalifikacyjnego lekarz / lekarz dentysta składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, o ile w tej dziedzinie w danym województwie zostały przyznane / udostępnione miejsca szkoleniowe.


Do wypełnienia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów służy system informatyczny SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK) dostępny pod adresem https://smk.ezdrowie.gov.pl/
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminach:
- od 1 do 31 marca - termin składania wniosków o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego upływa 28 lutego danego roku;
- od 1 do 31 października - termin składania wniosków o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego upływa 30 września danego roku.

Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego w danym postępowaniu tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Osoby zakwalifikowane w danym postępowaniu kierowane są przez Wojewodę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
W stosunku do lekarzy / lekarzy dentystów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, a niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc, Minister Zdrowia w odniesieniu do osób ubiegających się o rezydenturę i Wojewoda w odniesieniu do osób ubiegających się o miejsca w innym trybie niż rezydentura, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, może przyznawać dodatkowe miejsca szkoleniowe.


           

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

 

Wyniki_postepowania_kwalifikacyjnego_tryb_rezydencki_wiosna_2019.pdf

Wyniki_postepowania_kwalifikacyjnego_tryb_pozarezydencki_wiosna_2019.pdf

 

Lista_rankingowa_na_miejsca_szkoleniowe_nieobjęte_rezydenturą_post._1-31_marca_2019.pdf

Lista_rankingowa_na_miejsca_szkoleniowe_objęte_rezydenturą_post._1-31_marca_2019.pdf


Miejsca_szkoleniowe_przyznane_dodatkowo_po_postępowaniu_kwalifikacyjnym_1-31_X_2018_r.pdf


Lista_rankingowa_na_miejsca_objęte_rezydenturą_-_31.X.2018r.pdf

Lista_rankingowa_na_miejsca_pozarezydenckie_-_31.X.2018r.pdf


Informacja dotycząca obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego!

 

W  postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi:

W przypadku LEP/LEK lub LDEP/LDEK uwzględniano maksymalny wynik możliwy do uzyskania ustalony przez CEM w Łodzi odrębnie dla każdego egzaminu.

 

 

 

          

Wykaz jednostek organizacyjnych, do których mogą być kierowani lekarze w postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31.III.2019 roku.

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w określonych dziedzinach medycyny może ulec zmianie z powodu m.in.: wcześniejszego zakończenia specjalizacji przez lekarza, zmiany jednostki szkolącej, rezygnacji ze szkolenia, przeniesienia szkolenia do innego województwa, remontów i reorganizacji w jednostkach szkolących lub zmiany ogólnej liczby miejsc szkoleniowych publikowanych przez Ministra Zdrowia na stronie internetowej.

Wykaz_wolnych_miejsc_szkoleniowych_na_postępowanie_kwalifikacyjne_1-31.III_2019_r._prowadzone_przez_Wojewodę_Warmińsko-Mazurskiego.xls

           

Liczba przyznanych miejsc w trybie rezydenckim na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca 2019 roku

 Miejsca_udostępnione_na_postępowanie_kwalifikacyjne_1-31_marca_2019.pdf

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie w jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej oraz założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).  


Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację w Państwa jednostkach zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym związanych m.in. z:

W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).

W przypadku pojawiających się pytań do dyspozycji użytkowników pozostaje Infolinia 22 597 09 21 oraz skrzynka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , na którą można zgłaszać pytania i wątpliwości. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
dotyczący wariantów składania wniosków o przystąpienie do PES(treść komunikatu poniżej w załączniku)

Komunikat_Ministerstwa_Zdrowia.docx

Zasady przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie:

1.Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK); oraz

2.Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 1 maja br. udostępnione zostaną także instrukcje obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy
i lekarzy dentystów.

Lekarski i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminów LEK i LDEK należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, dostępnego pod adresem:

                                         https://smk.ezdrowie.gov.pl

W celu złożenia zgłoszenia do egzaminu LEK albo LDEK należy:

UWAGA:

Absolwent uczelni (lekarz nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu, którego dane nie znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską), zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa się we wskazanej w SMK okręgowej izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od sposobu uwierzytelnienia.

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do LEK albo LDEK składa się w terminie od 1 maja do 30 czerwca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym.

 

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.

W celu przystąpienia do PES należy:

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta
w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym.

 

                WAŻNE:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

 

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

+48 22 597 09 21

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 127, 767);

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

3. podr.użytko. uprawnienia_dla_rol_lekarz,lekarz_dentysta.pdf

4. podr. użytko._wnioskowanie_o_pes.pdf

 

    

  

Szkolenie Specjalizacyjne Diagnostów Laboratoryjnych

    

Postępowanie kwalifikacyjne

W województwie warmińsko-mazurskim żadna jednostka nie posiada uprawnień do prowadzenia specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych.
Wszelkie informacje dotyczące szkolenia specjalizacyjnego regulują zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1950).

 

Lista podmiotów spełniających wymagania do prowadzenia podstawowych staży specjalizacyjnych

Zgodnie z § 7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 683) konsultant wojewódzki w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji opracowuje wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny, spełniających standardy kształcenia określone w programie specjalizacji. Konsultant wojewódzki przekazuje wykaz podmiotów wojewodzie co najmniej dwa razy w roku według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października. Wojewoda  podaje wykaz do publicznej wiadomości.

Konsultanci wojewódzcy województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach: diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii lekarskiej opracowali wykazy podmiotów spełniających standardy do prowadzenia podstawowych staży specjalizacyjnych w ww. dziedzinach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej - wykazy podmiotów przekazane przez konsultantów wojewódzkich:

Lista_Pracowni_Mikrobiologicznych_w_których_wykonywane_są_procedury_obejmujące_podstawowy_staż_specjalizacyjny_2019.pdf

Wykaz_podm_leczn_upraw_do_prowadz_stażu_podst_w_zakresie_diagno_labo_stan_na_dzień_31.03.2019_r.pdf

    

   

Szkolenie Specjalizacyjne Farmaceutów

         

Postępowanie kwalifikacyjne

W województwie warmińsko-mazurskim żadna jednostka nie posiada uprawnień do prowadzenia specjalizacji dla farmaceutów.

Zasady dotyczące szkolenia specjalizacyjnego reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. 2017 poz. 516).

    

Szkolenie Specjalizacyjne Fizjoterapeutów

Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne

Postępowanie_Kwalifikacyjne_Fizjoterapeutów_1_czerwca_2019_r_30_czerwca_2019_r.pdf

Postępowanie_kwalifikacyjne_fizjoterapeutów_16_grudnia_2018_r._-15_stycznia_2019_r.pdf

Postępowanie_kwalifikacyjne_fizjoterapeutów_1_czerwca_2018_-_30_czerwca_2018.pdf


Zasady postępowania kwalifikacyjnego i informacje ogólne

Informujemy, że 31 maja 2016 roku weszła w życie ustawa z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994).

Przedmiotowa ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego, oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

Zgodnie z zapisami ustawy zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapia wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Ustawa mówi m. in. o tym, że fizjoterapeuci mają prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

W/w akt prawny traktuje również o jednostkach, które prowadzą specjalizacje w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii. Art. 144 ust. 1 ustawy wskazuje, że jednostki, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w ochronie zdrowia  w dziedzinie fizjoterapii, mogą prowadzić specjalizację dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed tym dniem na podstawie dotychczasowych przepisów. W innym przypadku należy stosować się do zapisów przedmiotowej ustawy. Oznacza to, że jednostki które zamierzają prowadzić szkolenie specjalizacyjne składają do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji (art. 36, ust. 4 ). Biorąc powyższe pod uwagę, należy mieć na uwadze fakt, że wnioski, o udzielenie akredytacji, zgodnie z zapisem ustawy należy składać najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Fizjoterapeuta, składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Wnioski na postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z przedmiotową ustawą będzie można składać 2 razy do roku tj.:

- od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia lub

- od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca.

Ponadto, art. 39 ust.1 i 2 ustawy reguluje, że jednostki szkolące przekazują do wojewody informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. Wojewoda określa i ogłasza na swojej stronie internetowej listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Rejestr fizjoterapeutów odbywających specjalizację w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii zgodnie z ustawą prowadzony będzie przez Dyrektora CMKP w systemie teleinformatycznym.

Informujemy ponadto, że funkcjonowanie podmiotów leczniczych i wykonywanie działalności leczniczej określa  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zmianami). Zgodnie z regulacją, art.16 przedmiotowej ustawy, działalność lecznicza jest działalnością regulowaną. Art. 103 ustawy wskazuje, iż działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) nad którym nadzór sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

 

Ustawa z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994)

Ustawa z 25 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

   

Postępowanie kwalifikacyjne

 

 


„Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej. Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-magistro/specjalizacje-w-dziedz/29096,Komunikaty-dotyczace-postepowan-kwalifikacyjnych-do-rozpoczecia-specjalizacji-w-.html

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-magistro/specjalizacje-w-dziedz/8910,Postepowanie-kwalifikacyjne-do-rozpoczecia-specjalizacji-dla-magistrow-w-dziedzi.html

oraz pod numerem telefonu : 22 695 64 77.”

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY
W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE
W OCHRONIE ZDROWIA
PESoz
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz.599)
· Osoba, która przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (21.03.2017 r.) rozpoczęła szkolenie
specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia i nie uzyskała potwierdzenia
zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę składa do właściwego wojewody
wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA:
1. Zaliczenie całości specjalizacji oraz pracy poglądowej przez kierownika specjalizacji.
2. Założenie konta w SMK(System Monitorowania Kształcenia)
– instrukcja –www.smk.ezdrowie.gov.pl (w pomocy)/ www.cem.edu.pl
3. Wysłanie przez SMK wniosku o nadanie uprawnień do wojewody
4. Wojewoda potwierdza uprawnienia w SMK i nadaje role w systemie
5. Wysłanie przez SMK, wydrukowanie i podpisanie wniosku o potwierdzenie
zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego do wojewody.

6. Złożenie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

(ul. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn) wydrukowanego ww. wniosku
oraz dokumentacji w postaci papierowej* w białej niepodpisanej teczce

*Do wniosku dołącza się w postaci papierowej:
· kartę szkolenia specjalizacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi wpisami
· kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej
· kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dot. osób realizujących program uzupełniający)
· zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego zgodnie
z programem danej specjalizacji
· prace poglądową lub oryginalną zaliczoną przez kierownika specjalizacji
· oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach, jeżeli są wskazane w programie
danej specjalizacji
· UWAGA – dodatkowa dokumentacja obowiązująca psychologów –
studium przypadku (2 egzemplarze), max 15 stron, zaakceptowane
przez kierownika specjalizacji
(akceptuje i podpis)
(kserokopie dodatkowej dokumentacji do studium przypadku potwierdzone
„zgodne z oryginałem” przez psychologa)
7. Dalszy obieg dokumentacji:
-wojewoda w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji przekazuje
ją konsultantowi krajowemu w danej dziedzinie ochrony zdrowia i zwraca się o ocenę
odbycia przez osobę szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem,
-konsultant krajowy w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji, przekazuje
wojewodzie ocenę i zwraca otrzymaną dokumentację,
-dokumentację przechowuje wojewoda,
-w przypadku niezrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, konsultant krajowy
w danej dziedzinie ochrony zdrowia wskazuje brakujące elementy.
- wojewoda w terminie 7 dni od dnia uzyskania oceny od konsultanta krajowego:
1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego;
2) w przypadku niezrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego wojewoda kieruje
do zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji na czas niezbędny do
realizacji tego elementu, uwzględniając okres przerwy wynikającej z procedur weryfikacji
realizacji programu specjalizacji.
8. Po uzyskaniu potwierdzenia (status- potwierdzony) w SMK zrealizowania szkolenia
specjalizacyjnego przez wojewodę – wysłanie przez SMK wniosku o Państwowy
Egzamin Specjalizacyjny (PESoz) do CEM (Centrum Egzaminów Medycznych)
w terminach:
do sesji jesiennej PESoz – do 15 lipca
(egzamin 2.11-15.12)
do sesji wiosennej PESoz – do 15 stycznia
(egzamin 2.05-15.06)

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie_-_Samodzielny_Publiczny_Zespół_Gruźlicy_i_Chorób_Płuc_w_Olsztynie_ul._Jagiellońska_78.docx