Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Programy Zdrowotne

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

NPZ_2016-_2020.pdf

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015

W dniu 15 maja 2007 roku przyjęty został przez Radę Ministrów Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015 (Uchwała Nr 90/2007). Jest to dokument określający kierunek podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nią jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Realizatorami strategii są m.in. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorząd województwa. Wydział Zdrowia W-M  Urzędu Wojewódzkiego monitoruje wykonanie Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 na szczeblu województwa.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

(Dz. U. z 2011 r., Nr 24 poz. 128)

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

 

Zarządzenie Wojewody o powołaniu Zespołu

Zarządzenie Wojewody o powołaniu Zespołu

 

Zapobieganie Zakażeniom HIV i Zwalczanie Aids

Polityka Państwa w zakresie zapobiegania HIV i zwalczania AIDS określona została w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Wieloletnie doświadczenia i obserwacje, wiedza w dziedzinie zakażeń HIV/AIDS i prognozy rozprzestrzeniania się epidemii w naszym regionie oraz polityka międzynarodowa uzasadniają inicjatywy legislacyjne oraz podejmowanie działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Pierwszy Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS był realizowany w latach 1996-1998. Kolejne edycje Programu obejmowały lata 1999-2003 oraz 2004-2006. Następnie podstawą prawną działań było m. in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz. 1590). Zadania realizowane były zgodnie z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2007-2011, zaakceptowanym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 października 2006 r.

Obecnie podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227). Zgodnie z § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia Koordynator realizacji Programu (Krajowe Centrum do Spraw AIDS) we współpracy z podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowuje harmonogram realizacji Programu obejmujący w szczególności zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w załączniku do rozporządzenia.

W opracowaniu Harmonogramu uczestniczyli przedstawiciele urzędów administracji publicznej, środowisk medycznych oraz organizacji pozarządowych.

 

Bezpłatne i anonimowe testy na obecność wirusa HIV oraz poradnictwo przed i potestowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

1. Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16,  pokój nr 15 na parterze

Czynny: wtorek i czwartek 15.00 - 18.00

 

2. Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny

przy Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Szpitala Wojskowego w Ełku

ul. Kościuszki 30 (I piętro, pok. 209) Ełk

Czynny: czwartek 15.00 - 17.00

 

Opieka nad matką i dzieckiem

„Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV”

Szpitale i kliniki, w których prowadzone jest leczenie osób żyjących z HIV i chorych na AIDS

Sprawozdanie kwartalne z działalności oddziału połozniczo-noworodkowych

Formularz an. martwego urodzenia i zgonu now. do 7 doby dla położników

 

W związku z informacją Ministerstwa Zdrowia, iż zostały opracowane „Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV” Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii wytypował, zgodnie z rekomendacjami ekspertów PTG, następujące ośrodki referencyjne dla ciężarnych HIV+:

1.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

2.Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn

3.Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Szpitale te są zobowiązane hospitalizować ciężarne i rodzące z zakażeniem HIV.

Rekomendacje te systematyzują w sposób szczegółowy sposób postępowania w opiece nad kobietami ciężarnymi w zakresie wynikającym z profilaktyki rozprzestrzeniania zakażeń HIV oraz w zakresie profilaktyki zakażeń wertykalnych HIV.

Ponadto Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych wskazał ośrodek udzielający telefonicznej porady w sytuacjach awaryjnych (czynne 24 godz./dobę) dla województwa warmińsko- mazurskiego. Jest to Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik - Pan Profesor Robert Flisiak.

W sprawie podawania leków antyretrowirusowych podczas porodu, informacji udzieli lekarz dyżurny Kliniki – tel. 85 740 95 57, a w godzinach pracy lekarz Oddziału AIDS – tel. 85 740 94 79.