Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Pomoc społeczna

9 maja 2016

Pomoc społeczna

Panie/Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie
Województwa warmińsko-mazurskiego

     Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
     Nagrody Ministra przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
     Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
     Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidulanych i zespołowych należy składać na właściwym formularzu do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, w terminie do 31 lipca 2019 roku.
     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 .,Nr 74, poz. 658) do wniosku o przyznanie nagrody należy obowiązkowo dołączyć :

  1. Opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłodzonych do nagrody;
  2. Materiały dokumentujące opisana działalność i osiągnięcia takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
  3. Co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność oraz osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

     Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     W związku z powyższym, uprzejmie proszę o nadsyłanie wypełnionych wniosków według załączonego wzoru.

 Wniosek_o_przyznanie_nagrody_specjalnej_KARTA_A.doc


Prezentacje  z narady dot. funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko-mazurskiego - 20.09.2018

NARADA_ŚDS_20.09.2018_r._-_nieprawidłowości.pptx

NARADA_środowiskowych_domów_samopomocy_20.09.2018.pptx

Prezentacja_Budżet_-_ŚDS_-_IX_2018.pptx

Prezentacja_na_naradę_ŚDS_-_20.09.2018.pptx

 

 


 

 Narada powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy - 23.10.2017

NARADA_PCPR_OPS_ŚDS_23.10.2017.pptx

Prezentacja_ŚDS_-Budżet_-23.10._2017.pptx

Prezentacja_ŚDS_-_wykorzystanie_dotacji.ppt

 

 


 

NARADA_DPS__i_PCPR_19.06.2017.pptx


 

Wzór sprawozdania dla ŚDS-ów

 

Sprawozdanie_ŚDS_-_WZÓR_2017.docx


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZA WYBITNE NOWATORSKIE ROZWIĄZANIAW ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

 

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658)

Nagrody Ministra przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 163 z póź. zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających w zakresie pomocy społecznej.

Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych należy składać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie do 31 lipca 2016 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych z zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Z 2005 r., Nr 74, poz. 658) do wniosku o przyznanie nagrody należy obowiązkowo dołączyć:

  1. Opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
  2. Materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
  3. Co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność oraz osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej 2016