Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Programy rządowe i resortowe

SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program  "Program "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2019

     W dniu 3 kwietnia br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.
     Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.  Zadanie realizowane jest od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
     Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program będzie realizowany w trzech Modułach.

     Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 110 mln zł.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 80% kosztów realizacji usług opiekuńczych.


Terminy naboru i rozpatrzenia wniosków:

     Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.

UWAGA:

     Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce „Aktualności".

 

Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2019.pdf

Ogłoszenie_o_naborze.docx

Kopia_Zał1A_pobyt_dzienny.xlsx

Kopia_Zał1B_pobyt_całodobowy.xlsx

Kopia_Zał1C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx

Kopia_Zał_4A_pobyt_dzienny-1.xlsx

Kopia_Zał_4B_pobyt_całodobowy.xlsx

Kopia_Zał_4C_specjalistyczne_poradnictwo-1.xlsx

Zał_6_Karta_oceny_stanu_pacjenta_wg_zmodyfikowanej_skali_Barthel-1.doc

Zał_7_Oświadczenie_o_przyjęciu_środków.docx

Umowa_Wojewoda_-_Gmina_Powiat.docx

Program  "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019

     W dniu 6 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019.

     Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym   o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.  Zadanie realizowane jest od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

     Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

 

● osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat,

 

● osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem  o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 

● dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln. zł. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

 

Terminy naboru i rozpatrzenia wniosków:

 

● gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 marca 2019 r.,

 

● wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.,

 

● minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.

 

UWAGA:

 

·      termin składania wniosków upływa 29 marca 2019 r.,

 

·      wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacjena stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Poniżej linki bezpośrednie:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019

 

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/sfwon

 

Ogłoszenie_o_naborze.docx

PROGRAM.pdf

umowa_Wojewoda_Gmina.pdf

Zał_1A__Gminy_wniosek_usł_op.xlsx

Zał_1B_Gminy_wniosek_spec_usł_op.xlsx

Zał_4A_Gminy_sprawozdanie_usł_op.xlsx

Zał_4B_Gminy_sprawozdanie_spec_usł_op.xlsx

Zał_6 aktualne_oświadczenie_o_przyjęciu_środków_GMINY.docx

Wyniki naboru wniosków

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"-edycja 2019

wyniki_dot._naboru_wniosków_dot._Programu_Usługi_opiekuńcze_dla_osób_niepełnosprawnych-_edycja_2019.doc

Zał_6aktualne_oświadczenie_o_przyjęciu_środków_GMINY.docx

Program "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2019

wyniki_dot._naboru_wniosków_dot._Programu_Opieka_wytchnieniowa-_edycja_2019.doc

Zał_7_aktualne_Oświadczenie_o_przyjęciu_środków.docx

Posiłek w szkole i w domu

 

Uchwała_Nr_140_RM_Posiłek_w_szkole_i_w_domu_na_lata_20192023.pdf

Posiłek_w_szkole_i_w_domu_-_pismo_do_gmin_wniosek_-_2019.pdf

wzór_wniosku_-_2019.doc

 

Program "Opieka 75+"

Program "Opieka 75+" 2019

Program „Opieka 75+" będzie kontynuowany w 2019 r.

 

Program „Opieka 75+" realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lati więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.
Ponadto, w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta spowoduje, iż program obejmie swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwi przyznanie dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 + lat i więcej.
Zachęcamy kolejne gminy do korzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej.
Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdania jednorazowe w podobszarze (PS) dotyczące zapotrzebowania na środki budżetowe w ramach programu "Opieka 75+"

Link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75

Program ,,Opieka 75+"

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Iwony Jabłońskiej tel. 89 523 24 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Program "Opieka 75+" 2018

 

Program ,,Opieka 75+” 2018 – ruszył dodatkowy nabór

 

Trwa dodatkowy nabór do programu. Gminy do 30 marca 2018 r. mogą składać do urzędów wojewódzkich informację o zapotrzebowaniu na środki na dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+”. Dzięki rozszerzeniu grupy adresatów programu więcej gmin będzie mogło skorzystać z dofinansowania.

 

Zmieniły się zasady programu „Opieka 75+” – edycja 2018. Teraz skorzystać mogą z niego także większe gminy, do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie.

 

Cel programu

 

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

 

Kto może skorzystać z programu?

 

Osoby samotne w wieku 75 lat i więcej.

 

Na co należy przeznaczyć pieniądze?

 

Na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku).

Na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały

Wzory formularzy ujęte zostały w postaci sprawozdania jednorazowego w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Iwony Jabłońskiej
tel. 89 523 24 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Link:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9779,opieka-75-ruszyl-dodatkowy-nabor.html

 

W załączeniu plik "Pytania i odpowiedzi", w którym poruszono najważniejsze kwestie dot. programu

 

 

 


Informujemy, że 28 listopada br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała, Program ,,Opieka 75+” 2018.

Link:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9501,ponad-57-mln-na-rozwoj-uslug-opiekunczych-dla-seniorow.html

 

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne.

Dokument ten stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w roku 2018 w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W załączeniu znajduje się Program ,,Opieka 75+” oraz wzory formularzy dot. zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej na realizację przedmiotowych usług przez gminy, które świadczą te usługi samodzielnie.

Formularze te, ujęte w postaci sprawozdania jednorazowego, będą w najbliższym czasie umieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Iwony Jabłońskiej 

tel. 89 523 24 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

formularz_wniosku_na_specjalistyczne_usługi_opiekuńcze.pdf

formularz_wniosku_na__usługi_opiekuńcze.pdf

Program_Opieka75.pdf

Programy rządowe i resortowe

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności"-edycja 2019

 

Oświadczenie_Od_zależności-składane przez Oferenta.pdf


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na 2019 r. Szczegółowe informację na stronie Ministerstwa.

 

Składane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

  1. OBSZAR WSPARCIA II- Małe granty: Zadanie jednostkowe (interwencje) - o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny;
  2. OBSZAR WSPARCIA III- Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

OBSZAR WSPARCIA II – Termin składania wniosków do 31 października 2018 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym pierwszą część załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i dodatkowo zawierać streszczenie zadania (załącznik nr 3) oraz kalkulację kosztów (załącznik nr 4).

Po wypełnieniu wniosku (wraz z załącznikami - kosztorys, wskaźniki, streszczenie zadania, kalkulacja kosztów) przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami opatrzonymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

 

III OBSZAR WSPARCIATermin składania wniosków do 14 grudnia 2018 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym pierwszą część załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i dodatkowo zawierać szczegółowe kosztorysy.

Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, opatrzeć datą, pieczęciami i podpisami osób upoważnionych. Następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

PLIKI DO POBRANIA :

  1. Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.
  2. Załącznik nr. 1 - Arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizacje zadań jednostkowych i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim.
  3. Załącznik nr. 3 – Streszczenie zadania.
  4. Załącznik nr. 4 – Kalkulacja przewidywanych kosztów.

Rozstrzygniecie Programu asystent rodziny  i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

         W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia br. postępowania w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego i powiatowego do przyznania dotacji i środków Funduszu Pracy w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej--na-rok-2018/

 

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni przekazać do Wojewody - oświadczenia o przyjęciu/nieprzyjęciu  dotacji i środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

pdfAsystent_-_rozstrzygniecie.pdf

pdfDo_jst-Asystent_i_koordynator_wyniki-2018.pdf

pdfKoordynator-rozstrzygniecie.pdf

xlsxKoordynator-rozstrzygniecie_warmińsko-mazurskie_1.xlsx

xlsxAsystent-_rozstrzygniecie_warmińsko-mazurskie_2.xlsx

docOświadczenie_-_asystent_rodziny.doc

docOświadczenie_-_koordynator.doc

 


 

 PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2018 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 80 mln zł.. Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2018 w rezerwie celowej poz. 53 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) oraz środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2018 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".


Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl.


Zapotrzebowania należy składać za pomocą Platformy elektronicznej ePUAP bądź CU, która jest preferowaną formą korespondencji w przedmiotowym zakresie, w przypadku braku możliwości z jej wykorzystania dopuszcza się również możliwość przesyłania zapotrzebowań w wersji papierowej na adres tut. Wydziału, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

Pliki do pobrania:


Asystent_ogłoszenie-_2018.pdf
Koordynator_ogłoszenie-2018.pdf
PROGRAM_ASYSTENT_RODZINY_I_KOORDYNATOR_RODZINNEJ_PIECZY_ZASTEPCZEJ_NA_ROK_2018-2.doc
OGLOSZENIE-1.doc

Zał_NR_1_DLA_GMIN__-_ASYSTENT_RODZINY.xlsx
Zał_NR_1_DLA_POWIATOW_Koordynator.xlsx
Zał_NR_4_SPR_GMINNE_-_ASYSTENT_RODZINY.xlsx
Zał_NR_4_SPR_POWIATOWE__-_KOORDYNATOR.xlsx

 

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Uprzejmie informuję, że 12 stycznia 2018 r. na stronie internetowej MRPiPS zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

Oferty wraz załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym) do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-525 Olsztyn, w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście do sekretariatu WPS.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie MRPiPS w zakładce pomoc społeczna/ bezdomność.

ogłoszenie_o_konkursie.pdf

oświadczenie_1.pdf

oswiadczenie_2.pdf

oświadczenie_3.pdf

 


Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"-edycja 2018

Ogłoszenie_o_konkursie.docx

Oświadczenie.docx

 


 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2018

 


Do_jst-_podział_FP_i_rezerwa-_asystent.pdf

Oświadczenie_-_Asystent_ze_środków_Funduszu_Pracy.doc

Oświadczenie_-_Asystent_ze_środków_z_rezerwy.doc

Podział_855042030_i_FP.xls


Rozstrzygnięcie_Programu_asystent_i_koordynator_pieczy_zastępczej_2017.pdf

Do_jst-Asystent_i_koordynator_wyniki-2017.pdf

Asystent_rodziny_-_rozstrzygniecie.pdf

Koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_-_rozstrzygnięcie.pdf

Oświadczenie_-_asystent_rodziny.doc

Oświadczenie_-_koordynator.doc

 

 


Zestawienie podziału środków w województwie warmińsko-mazurskim dla beneficjentów  Modułu 2." w ramach ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017

 

Podział_dotacji_-moduł_II.docx


 

Na stronie internetowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017 w ramach modułu 1 i modułu 2.

Link:

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-rozstrzygnieciu-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-senior--edycja-2017/

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z programem beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć do Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji ( zgodnie z podanym wzorem). Termin powyższy upływa 8 maja 2017 r.


 

Wzory umów - w ramach ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017 - Modułu 1, Moduł 2 - wraz z załącznikami i oświadczenie o przyjęciu dotacji

 

docxwzór_oświadczenia_o_przyjęciu_dotacji.docx

docwzór_umowa_Moduł_I.DOC

docwzór_umowa_Moduł_II.DOC

xlszał.1_do_wniosku_-zestawienie_dokumentów.xls

xlszał._3_harmonogram_Moduł_II.xls

xlszał._4_harmonogram_Moduł_I.xls

doczał._5_sprawozdania_z_wykonania_zadania_-_modul_II.doc

docxzał._6_wniosku_o_wypłatę_dotacji_-_moduł_I.docx

doczał._7_sprawozdanie_z_wykonania_zadania_-_modul_I.doc

doczał._8_sprawozdanie_z_trwałości_zadania.doc


 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Na powyższy program w 2017 r. zaplanowano kwotę 50 mln zł., w ramach rezerwy celowej poz. 53 – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) oraz 70 mln zł ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2017r. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl.
Zapotrzebowania należy składać za pomocą Platformy elektronicznej ePUAP bądź CU, która jest preferowaną formą korespondencji w przedmiotowym zakresie, w przypadku braku możliwości z jej wykorzystania dopuszcza się również możliwość przesyłania zapotrzebowań w wersji papierowej na adres tut. Wydziału, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.
Pliki do pobrania:
Asystent_ogłoszenie-_2017.pdf

Koordynator_ogłoszenie-2017.pdf

zalacznik_nr_1_dla_powiatow_4.xlsx

zalacznik_nr_1_gminy.xlsx

zalacznik_nr_4_sprawozdanie_dla_powiatow__2.xlsx

zalacznik_nr_4_Ssprawozdanie_dla_gmin_.xlsx


Lista ofert odrzuconych ze względów formalnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w konkursie ogłoszonym w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja 2017 r.

 

lista_ofert_odrzuconych.docx

 

 

 

 

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR +” NA LATA 2015-2020, edycja 2017 r.

Dnia 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/

 


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na  finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie_o_konkursie.pdf

Oświadczenie.docx


Rozstrzygniecie II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016

   W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 września br. postępowania w ramach realizacji II edycji Programu Asystent Rodziny na rok 2016, uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Oświadczenia o przyjęciu/nieprzyjęciu  dotacji należy przedstawić do 21 września 2016r.

 

Załączniki:

asystent_II_-_2016.pdf

Do_jst-Asystent_II_wyniki-2016.pdf

Oświadczenie_-_II_edycja_asystent.doc

 


PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016
-II EDYCJA-


   Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II EDYCJĘ programu Asystent rodziny na rok 2016. Na powyższy program w 2016 r. zaplanowano kwotę 1,5 mln zł., na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl w zakładce aktualności.
   Zapotrzebowania należy składać za pomocą Platformy elektronicznej ePUAP bądź CU, która jest preferowaną formą korespondencji w przedmiotowym zakresie, w przypadku braku możliwości z jej wykorzystania dopuszcza się również możliwość przesyłania zapotrzebowań w wersji papierowej na adres tut. Wydziału, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
   Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

 

Pliki do pobrania:
Zapotrzebowanie dla jednostek I
Zapotrzebowanie dla jednostek II
OGŁOSZENIE II EDYCJA PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016
II EDYCJA PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016

 


Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016

więcej informacji:http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/160

 

 

 


 

Rozstrzygniecie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 czerwca br. postępowania w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego i powiatowego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 14 dni przekazać do Wojewody - oświadczenia o przyjęciu/nieprzyjęciu dotacji.
Załączniki:
1. Pismo przewodnie,
2. Oświadczenie – Asystent,
3. Oświadczenie – Koordynator,
4. Rozstrzygnięcie- Asystent rodziny,
5. Rozstrzygnięcie – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 


PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wznowił realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Na powyższy program w 2016 r. zaplanowano kwotę 70 mln zł., na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny oraz w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl w zakładce aktualności.
     Zapotrzebowania należy składać za pomocą Platformy elektronicznej ePUAP bądź CU, która jest preferowaną formą korespondencji w przedmiotowym zakresie, w przypadku braku możliwości z jej wykorzystania dopuszcza się również możliwość przesyłania zapotrzebowań w wersji papierowej na adres tut. Wydziału, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
     Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

Pliki do pobrania:
Asystent_ogłoszenie-_2016.pdf,
Koordynator_ogłoszenie-2016.pdf,
Kopia_Tabelka_2016_r._Gminy-1.xls,
Kopia_Tabelka_2016_r._Powiaty.xls,
Ogloszenie_o_Programie.pdf,
Program_asystent_rodziny_i_koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_na_rok_2016.pdf

 


„Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

OGŁOSZENIE__2016r.pdf

oświadczenia.pdf


 

Informacja - Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, iż w dniu 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( www.mpips.gov.pl ), nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

 


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W załączniku nr 1 znajduje się lista projektów, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego.

Pierwsze trzy podmioty z listy ogólnopolskiej dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast siedem kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.

Z województwa warmińsko-mazurskiego 10 z 15 przesłanych wniosków otrzyma dofinansowanie na realizację projektów.

Jeden wniosek z naszego województwa tj. złożony przez Miasto Ełk został uhonorowany dodatkowo wyróżnieniem niepieniężnym.

W załączniku nr 2 znajduje się wykaz podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego.

Ogółem, całkowita kwota środków finansowych przyznanych w ramach Programu Osłonowego w skali kraju wynosi 2 889 000,00 zł, w tym na realizację projektów w województwie warmińsko-mazurskim 330 000, 00 zł, co stanowi 11,4% całkowitej kwoty.

UWAGA: Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z instrukcją jego wypełnienia jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zał._nr_1_wyniki_konkursu.pdf

Zał._nr_2_Wykaz_podmiotów_z_województwa_warmińsko-mazurskiego.doc


Ogłoszenie o otwartym konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015

 Wnioski można składać do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.  Kontakt tel: Beata Głowacka-Rypińska (89) 52 32 758 oraz Jarosław Mazurek (89) 52 32 393

 


Rozstrzygniecie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 8 maja br. postępowania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego i powiatowego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad dzieckiem/konkursy/ok2015/


Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu/nieprzyjęciu dotacji.

 

Asystent_i_koordynator_wyniki_info-8.05.2014.doc

asystent_rodziny.pdf

koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_2.pdf

Oswiadczenie_asystent_rodziny.doc

Oswidczenie_-_koordynator.doc

 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej wznowił realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.Na powyższy program w 2015 r. zaplanowano kwotę 70 mln zł., na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny oraz w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce aktualności.

Zapotrzebowania należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

Pliki do pobrania:

Asystent_ogłoszenie-_18.03.2015.doc

Ogloszenie__Program_asystent_rodziny_i_koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_na_rok_2015.PDF

Wzór_zapotrzebowania_-_Tabelka_2015_r._Gminy.xls

  Wzór_zapotrzebowania_-_Tabelka_2015_r._Powiaty.xls

Ogloszenie__Program_asystent_rodziny_i_koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_na_rok_2015.PDF

Program_asystent_rodziny_i_koordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej_na_rok_2015.pdf

 

 


 

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2015-r

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu Osłonowego i zamieszczonym Ogłoszeniem oraz do wzięcia  udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

1._Ogloszenie_Program_Oslonowy_2015.pdf

2._Program_oslonowy_edycja_2015.pdf

Zal._1b_Harmonogram_realizacji_projektu_2015.doc

Zal._1_Formularz_wniosku_2015.docx

Zal._2_OSWIADCZENIE.docx

Zal._3_Instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf

Zal_1_Kosztorys_projektu_2015.xls

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej"Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2015

Ogłoszenie_o_konkursie_-_2015.docx

Załącznik_1_Dane_kontaktowe_do_dyrektorow_regionalnych_dworcow.xls

Załącznik_2_Cele_regionalne_2015-1.docx


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" Edycja 2015

ogłoszenie_konkurs.pdf

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

pismo_do_gmin_-_dożywianie_wniosek_-_2018.pdf

Program_-_Pomoc_państwa_w_zakresie_dożywiania_2014-2020.pdf

wzór_wniosku_na_dożywianie_-_2018.doc


pismo_do_gmin_wniosek_-_2016.pdf

wzór_wniosku_na_2016_rok.doc

pismo_do_gmin_-_wniosek_2015.pdf

wzór_wniosku_na_2015_rok.doc

Maluch +

MALUCH +