Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Aktualności

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza organizacje pozarządowe do włączenia się w wojewódzkie działania na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi

           Wojewoda Warmińsko-Mazurski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania swoich kandydatur do członkostwa w Wojewódzkim Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w szczególności osób dysponujących praktyczną wiedzą o problemie handlu ludźmi, w tym w zakresie profilaktyki zjawiska oraz udzielania wsparcia ofiarom procederu.

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany został Zarządzeniem Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, ze zmianami. Następnie, uwzględniając konieczność aktualizacji składu osobowego Zespołu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał Zarządzenie Nr 215 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, ze zmianami.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał ww. Zespół realizując zadanie polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego przestępstwa, mając jednocześnie na uwadze zadania określone w „Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Celem działalności Zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz usprawnienie działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi, a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie, prewencję oraz pomoc osobom poszkodowanym tym przestępstwem tj. przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Prokuratury, Sądu, Inspektoratu Pracy, Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wojewody.

            Propozycje kandydatur (z uzasadnieniem wyboru) należy składać do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Więcej informacji na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi można uzyskać na stronie internetowej www.uw.olsztyn.pl  w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA/ Przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz pod numerem telefonu (89) 523 24 57.

 


 

KOMUNIKAT

Mobilna aplikacja SAFE

Mobilna aplikacja SAFE to narzędzie służące profilaktyce handlu ludźmi, przeznaczone przede wszystkim dla osób młodych, ale również dla całego społeczeństwa i profesjonalistów. W aplikacji oprócz prawdziwych historii - w których zmieniono imiona bohaterów - znajdują się przydatne informacje na temat bezpiecznego podróżowania i pracy za granicą oraz lista kontaktów do wykorzystania w razie problemów.

Aplikację przygotowano do celów profilaktyczno-edukacyjnych i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Aplikacja SAFE nie zastępuje innych dostępnych źródeł informacji na temat profilaktyki handlu ludźmi. Nie jest także ratunkiem w razie niebezpieczeństwa.

Jest ona dostępna do pobrania za darmo w sklepach z aplikacjami Google Play i App Store. Wersja internetowa jest dostępna na http://www.safe.strada.org.pl/ Aplikacja została przygotowana w pięciu językach: polskim, słowackim, czeskim, węgierskim i angielskim.

Aplikacja została przygotowana w ramach projektu SAFE (Smart, Aware, Free, Enjoy, czyli mądrze, świadomie, dobrowolnie, z radością). W projekcie uczestniczyły następujące organizacje: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ze Słowacji, La Strada o.p.s z Republiki Czeskiej, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu z Polski oraz Pomoc Baptystyczna z Węgier. Wsparcia finansowego projektowi udzielili: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Ambasada Królestwa Niderlandów w Bratysławie.

Właścicielem praw autorskich do aplikacji jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

 


 

WHolandii.pl - portal informacyjny o pracy i życiu w Holandii

 

Portal WHolandii.pl ma na celu udzielenie najistotniejszych informacji, które powinni posiadać migranci mieszkający w Holandii. Powstała z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie. Jest to część szerokiego zakresu aktywności, prowadzonych przez ambasady holenderskie w Sofii, Bukareszcie oraz Warszawie, mających na celu udostępnienie informacji.

Strona skierowana jest zarówno do polskich obywateli rozważających pracę w Holandii, jak i dla polskich emigrantów, którzy już przenieśli się do Holandii. Jej celem jest dostarczenie imigrantom informacji na temat ich praw i obowiązków oraz wsparcie ich w organizacji pobytu na terenie Holandii.

Na stronie umieszczone są również informacje dotyczące handlu ludźmi, tj. czym jest handel ludźmi i gdzie można uzyskać pomoc. Materiały dostępne są w zakładce: Praca w Holandii/Prawa pracownicze/Handel ludźmi

 


 

KOMUNIKAT

 

10 Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - wystawa mobilna i konferencja wojewódzka pt. „Zachowaj czujność – ofiary handlu ludźmi mogą być wśród nas"

18 października, po raz dziesiąty, obchodziliśmy Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W związku z tym w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie udostępniona została wystawa mobilna dotycząca problematyki handlu ludźmi oraz odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Zachowaj czujność – ofiary handlu ludźmi mogą być wśród nas" zorganizowana pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu.
Wystawa powstała w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi", realizowanego przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Obejmuje ona treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, w tym także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania w konkretnych przypadkach przestępstwa handlu ludźmi lub innych przestępstw mających znamiona handlu ludźmi. Ekspozycja wystaw mobilnych przewidziana jest na terenie wszystkich 16 województw. W naszym województwie pozostanie do końca 2016 r., przy czym w siedzibie Urzędu będzie znajdować się do 10 listopada br. Następnie zostanie udostępniona podmiotom, których przedstawiciele wchodzą w skład Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Ekspozycja wystawy znajduje się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przed salą 52.
Konferencja pt. „Zachowaj czujność – ofiary handlu ludźmi mogą być wśród nas" odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 26 października br. Podczas konferencji głos zabrali:


1. Pani Ewa Nowacka, główny specjalista w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła zjawisko handlu ludźmi i obowiązujący system przeciwdziałania.
2. Pani Irena Dawid-Olczyk, przedstawiciel Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) z ramienia Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada", która zaprezentowała funkcjonujący w Polsce system wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem działań KCIK.
3. nadkomisarz Katarzyna Szewioła, przedstawiciel Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która omówiła przestępstwo handlu ludźmi w kraju i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w świetle działań i statystyk Policji, z uwzględnieniem prowadzonych przez Policję działań prewencyjnych tym obszarze.
4. Pan Krzysztof Stodolny, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, który przedstawił informacje nt. prowadzonych przez prokuraturę postępowań w związku z podejrzeniem przestępstwa handlu ludźmi.
5. chor. sztab. SG Sylwia Plichta, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Służby Granicznej w Kętrzynie, koordynator ds. zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi i jednocześnie członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.


Konferencja skierowana była do przedstawicieli służb i podmiotów, którzy z racji wykonywanych obowiązków służbowych czy zawodowych stykają się lub mogą zetknąć z problemem handlu ludźmi. Wśród uczestników byli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Urzędów Pracy, oświaty, prokuratury, sądu, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

 

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

 

Dobre praktyki

„Nie daj się nabrać" - projekt funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Informacja o projekcie.pdf

Handel_Ludzmi_katalog.pdf

Handel_Ludzmi_ulotka.pdf

Plakat.pdf

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, realizując zadanie polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego przestępstwa, mając jednocześnie na uwadze zadania określone w „Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi" powołał Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi funkcjonuje od 26 marca 2015 r.

Po raz pierwszy Wojewódzki Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2015 r., ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 306 z dnia 12 października 2015 r. Następnie, uwzględniając konieczność aktualizacji składu osobowego Zespołu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 5 lipca 2016 r. wydał Zarządzenie Nr 215 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, na podstawie którego utraciły moc ww. Zarządzenia i do którego wprowadził zmiany następującymi Zarządzeniami: Nr 14 z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr 134 z dnia 9 maja 2017 r. i Nr 306 z dnia 20 listopada 2017 r.

Aktualnie, Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działa na podstawie Zarządzenia Nr 185 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Celem działalności Zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz usprawnienie działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi, a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Zarządzenie_Nr_185_Wojewody_W-M_z_24.07.2018_r._ws._powołania_Zespołu.pdf

Zarządzenie_Nr_93_z_22_03_2019.pdf

Zarządzenie_Nr_53_z_28_02_2019.pdf

 

 

Przepisy prawne

 

Przepisy polskie:

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi; podstawa prawna: art. 175 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.)

Załącznik: Rozporządzenie MSW.pdf

 

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi

 

Sprawozdanie_z_realizacji_KPD_w_2016_r.pdf


KPD_2016-18_przyjety_17.08.2016.pdf


Sprawozdanie z wykonania "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2013-2015"


Sprawozdanie z wykonania "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2013-2015" w roku 2014

Załącznik: pdfSprawozdanie z KPD za 2014 r.pdf

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015

Załącznik: Krajowy Plan Działań na 2013-2015.pdf

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 za 2013 r.

Załącznik: Sprawozdanie z KPD za 2013 r.pdf

 

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Mobilna aplikacja SAFE - narzędzie edukacyjne i profilaktyczne w zwalczaniu handlu ludźmi

WHolandii.pl - portal informacyjny o pracy i życiu w Holandii - poznaj swoje prawa

Przeczytaj zanim zdecydujesz się na wyjazd do pracy za granicą

Standardy bezpiecznego schronienia dla ofiar handlu ludźmi - opracowanie Zespołu ds. Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej MSW we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS

Handel_ludzmi_Kompendium_wiedzy.pdf

Przeciwdzialanie_handlowi_ludzmi_w_warm-mazur.pdf

Handel_ludźmi_w_Polsce._Raport_2015.pdf

Wytyczne_dla_Gmin_-_poprawa_lokalnych_działań.pdf


Badanie_zagrozen_zwiazanych_z_handlem_ludzmi_2015  

WSPARCIE DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI

Wykaz jednostek, których pracownicy odbyli szkolenia nt. handlu ludźmi według stanu na grudzień 2018 r.

Baza_teleadresowa_OIK_PIK_2018_r.pdf

KRAJOWE CENTRUM INTERWENCYJNO-KONSULTACYJNE DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI - link zewnętrzny do strony: http://www.kcik.pl/

Przydatne linki

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi