Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Archiwum

Archiwum

Archiwum wiadomosci 2013-2014


 

Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godzinie 11 w sali nr 160.

Projekt Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.


Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godzinie 11 w sali nr 160.

 

Zaproszenie_na_spotkanie.pdf

Zgłoszenie.rtf

Projekt_Programu_na_2015.doc


Wojewódzka Konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty prawne, profilaktyka, działania praktyczne” - prezentacje

Przedziwdziałanie_przemocy_w_rodzinie_-sęddzia_Anna_Maria_Wesołowska.pdf

Przemoc_w_rodzinie-Olsztyn-2014_-Michał_Lewoc.pdf


 

Lokalizacja dla jednostek samorządu terytorialnego na miesiąc październik 2014

lokalizacja_październik.xls

Program integracji społeczności romskiej   w Polsce na lata 2014-2020

Informuję, iż 7 października Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej  w Polsce na lata 2014-2020". Szczegółowe informacje nt. Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

https://mac.gov.pl/aktualnosci/program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-polsce-na-lata-2014-2020

Wnioski należy składać do Pani Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak –Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Informacja.pdf

PROGRAM_INTEGRACJI_SPOLECZNOSCI_ROMSKIEJ_W_POLSCE_NA_LATA_2014-2020.pdf

Załącznik_nr_1_WNIOSEK.doc

Załącznik_nr_2_SPRAWOZDANIE.doc

Informacja o dotacjach przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w III kwartale 2014 roku

Gminy-dotacja_przekazna_w_III_kwartale-1.xls

Powiaty-Dotacja_przekazana_w_III_kwartale.xls

Konferencja  Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - aspekty prawne, profilaktyka,  działania praktyczne

Zaproszenie.pdf


Lokalizacja środków na miesiąc wrzesień 2014

lokalizacja_wrzesień.xls

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

sierpień.pdf

Lokalizacja środków na miesiąc SERPIEŃ dla JST

Lokalizacja_-_DUZA_SIERPIEŃ_14.08.2014_.xls

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

rodzina

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Instytucje świadczące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - baza teleadresowa 2014 r.

Załącznik: Baza_teleadresowa_instytucji_2014_r.pdf

 

 

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie - baza danych 2014 r.

Załącznik: Baza_danych_-_służby_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_X.14.xls

Informacja  o Resortowym Programie wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2014r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił na stronie Ministerstwa Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014r.

Dokumentacja Programu zostala zamieszczona na stronie głównej Ministerstwa w aktualnościach.

Celem Programu jest wspieranie jedostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (zadania 1, 2, 3) oraz wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zadanie 4).

Na Program przeznczono kwotę 7 799 000 zł.

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty określonym przez MPiPS. Ofertę należy nadesłać listem poleconym na adres Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie "Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014r" w terminie 18 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 16 sierpnia 2014r.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży kompletną ofertę w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Urzędu Wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym ( liczy się data stempla pocztowego). Informacje o Programie można uzyskać pod nr tel.:

89 52 32 625 - p. Katarzyna Brewka,

55 233 70 01 wew. 583 - p. Agnieszka Błaszczyk

oraz informacje związane z finansowaniem:

89 5232 725 - p. Joanna Pieniak.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa w aktualnościach:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6850,ruszyl-resortowy-program-wspierania-rozwoju-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2014.html

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Powrót osób bezdomnych do społeczności” w 2014 roku

Wyniki_konkursu.pdf

Lokalizacja środków  na miesiąc LIPIEC 2014 r.

Lokalizacja_DUŻA_LIPIEC_2014.xls

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO PN. „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”  EDYCJA 2014 R.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W załączniku nr 1 znajduje się lista projektów, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego.

Pierwsze trzy podmioty z listy dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast siedem kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.

Z województwa warmińsko-mazurskiego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przesłano 32 wnioski, spośród których 11 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów.
Dwa wnioski uhonorowane zostały dodfatkowo nagrodą pieniężną, jeden wyrónieniem niepieniężnym.


W załączniku nr 2 znajduje się wykaz podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego.

Ogółem, całkowita kwota środków finansowych przyznanych w ramach Programu Osłonowego w skali kraju wynosi 2 833 500,00 zł, w tym na realizację projektów w województwie warmińsko-mazurskim 329 800, 00 zł, co stanowi 12% całkowitej kwoty.


UWAGA: Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego będzie wkrótce dostępne do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zał_nr_1_Lista_projektów_które_otrzymają_dofinansowanie_w_2014_r.pdf

Zał_nr_2_Wykaz_podmiotów_z_województwa_warmińsko-mazurskiegoktóre_otrzymają_dofinansowanie_w_2014_r.pdf

Gminy i Powiaty - Dotacje przekazane w I połowie roku

EZD - Gminy dotacja przekazna w I połowie roku.xls

EZD - Powiaty dotacja przekazana w I połowie roku.xls

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się
o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu spraw mniejszości romskiej „Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości romskiej poprzez działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży romskich, realizowaną w różnych formach, skierowaną do dzieci w świetlicach romskich”

 Wyniki_konkursu.doc

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”

 Rada Ministrów na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), Uchwałą Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r., ustanowiła „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”. Celem głównym ww. Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce poprzez realizację długofalowych działań w następujących obszarach:

- profilaktyka i edukacja społeczna,

- ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

- oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,

- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obowiązek realizacji zaplanowanych w ww. obszarach działań nałożony został na wszystkie szczeble administracji publicznej. W Programie określono również skutki finansowe realizacji poszczególnych działań ze wskazaniem źródeł ich finansowania w kolejnych latach oraz zasady sprawozdawczości.

Załącznik: Krajowy_Program_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_lata_2014-2020.pdf

Lokalizacja środków dla jst na czerwiec 2014r

Lokalizacja-CZERWIEC_2014.xls

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Komunikat.doc

Tekst konkursu.doc

Wzór sprawozdanie.doc

Wzor_oferty.doc

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs dla podmiotów uprawnionych   z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających na rzecz społeczności romskiej na terytorium województwa

szczegóły w pliku do pobrania: konkurs_na_Program_romski.doc

 Wzór_oferty.doc

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem w 2014 roku

Wyniki_konkursu_ofert_złożonych_przez_organizacje_pozarządowe.doc

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2014 roku „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucja żywności pozyskana w ramach PEAD”

 Wyniki_pozyskiwanie_zywności.doc

Lokalizacji środków dla JST na miesiąc maj 2014 r.

lokalizacja_środków_na_miesiąc_maj_2014.xls

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYZNANIA NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZA WYBITNE, NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2014 r.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U.2013,poz.182 ze zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych należy składać do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie do 31 lipca 2014 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Z 2005 r., Nr 74, poz. 658) do wniosku o przyznanie nagrody należy obowiązkowo dołączyć:

1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak : opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki
z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność oraz osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski mogą mieć dowolną formę graficzną, przykładowy wzór do pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania:

wniosek_nagroda_zespoowa.doc

wniosek_nagroda_indywidualna-1.doc

Wzory umów z beneficjentami (moduł 1 i 3) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"
.

 Umowa_moduł_1.doc

Zał._nr_1_do_umowy_moduł_1.doc

Zał._nr_2_do_umowy_moduł_1.doc

Umowa_moduł_3.doc

Zał._nr_1_do_umowy_moduł_3.doc

Zał._nr_2_do_umowy_moduł_3.doc

Zał._nr_3_do_umowy_moduł_3.xls

Sprawozdanie z realizacjiProgramu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_w_2013_roku.pdf

Załącznik_nr_1_-_Patronaty_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego.pdf

 Aktualny plan w rozdziałach 85212 i 85213 do weryfikacji potrzeb

Gminy-plany_w_rozdziale_85212_i_85213.xls

Lokalizacja środków dla JST na miesiąc kwiecień 2014 r.

Lokalizacja_środków_na_miesiąc_kwiecień_2014_r.xls

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

marzec.pdf

czerwiec.pdf

  KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU (POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI)

do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok wynoszą 200.000,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucja żywności pozyskana w ramach PEAD.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.olsztyn.uw.gov.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

tekst_konkursów_PDŻ.doc

Wzór_oferty.doc

Wzór_sprawozdanie.doc

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU (AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH)

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok wynoszą 500.000,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

 1. 1)aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
 2. 2)kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.olsztyn.uw.gov.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

tekst_konkursów_OP.doc

Wzór_oferty.doc

Wzór_sprawozdanie.doc

Informacja o wynikach przeprowadzonej prze z tut. Wydział oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych, złożonych przez podmioty uprawnione, w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2014.

Informacja_o_wynikach_konkursu.xls

Dotacje przekazane - I kwartał 2014

 Gminy-dotacja_przekazna_w_I_kwartale.xls

Powiaty-Dotacja_przekazana_w_I_kwartale.xls

Rozstrzygniecie konkursu w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

 plik do pobrania:

Pismo_przewodnie-wyniki__programu_asysten.pdf

Rozstrzygnięcie_konkursu_ofert_Asystent_rodziny.doc

Oswiadczenie_asystent_rodziny.doc

Oswidczeniekoordynator_rodzinnej_pieczy_zastepczej.doc

Wzór umowy z beneficjentami (moduł 2), w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, konkurs "MALUCH - edycja 2014"

Umowa_moduł_2.doc

Zał._nr_2_do_umowy_moduł_2.doc

Zał_nr_1_do_umowy_moduł_2.doc

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

luty 2014.pdf

Lokalizacji dla gmin, powiatów i samorządu terytorialnego na marzec 2014

marzec_2014.xls

"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i podmiotów realizujących w 2014 r. programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – województwo warmińsko-mazurskie

Baza_SOW.2014.pdf

Baza_podmiotów_realizujących_programy_korekcyjno-edukacyjne_IV.14.pdf

OGŁOSZENIE – Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”

Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457) ogłosił, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, konkurs „Maluch – edycja 2014”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6611,startuje-maluch-2014.html

Oferty należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do Programu wraz z kalkulacją kosztów (wydatków) – w układzie paragrafowym (w przypadku gmin) oraz w układzie pozycji kalkulacyjnych (w przypadku podmiotów niegminnych). W przypadku ofert dotyczących inwestycji budowlanej (moduł 1), należy dołączyć do ofert program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.Nr 238, poz. 1579).

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2014” na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: (89) 523 27 58.

pliki do pobrania:

kosztorys_zał._do_ofert.xls

oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.doc

OGŁOSZENIE  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU OSŁONOWEGO Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zadania wynikające z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego składa podmiot uprawniony wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 14 marca 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Załączniki:

1. Ogłoszenie Program Osłonowy 2014.pdfOgłoszenie_Program_Osłonowy_2014.pdf
2. PROGRAM OSLONOWY 2014.pdfPROGRAM_OSLONOWY_2014.pdf
3. Zal_Nr_1_Wniosek 2014.docZal_Nr_1_Wniosek_2014.doc
4. Zal_Nr_2_Karta oceny formalnej_2014.docZal_Nr_2_Karta_oceny_formalnej_2014.doc
5. Zal_Nr_3_Sprawozdanie 2014.docZal_Nr_3_Sprawozdanie_2014.doc
 

 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej wznowił realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.Na powyższy program w 2014 r. zaplanowano kwotę 70.000 tys. zł. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny oraz w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce aktualności.

Zapotrzebowania należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

Pliki do pobrania:

- Pismo przewodnie:

Asystent_ogłoszenie-_24.02.2014___gminy.pdf

Koordynator_ogłoszenie_24.02.2014_powiaty.pdf

- Wzór zapotrzebowania – gmina Tabelka_2014_r._Gminy.xls

- Wzór zapotrzebowania – powiat Tabelka_2014_r._Powiaty.xls

Lokazlizacja środków - luty 2014r

plik do pobrania: lokalizacja__luty2014.xls

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

plik do pobrania: styczeń 2014.pdf

 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2014

 

plik do pobrania:  OGŁOSZENIE_O_OTWARTYM_KONKURSIE_OFERT.doc

Ogłoszenie o otwrtym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" Edycja 2014

plik do pobrania: Ogłoszenie_o_konkursie.pdf

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"

pliki do pobrania:

pismo_do_gmin_-_wnioski_2014.pdf

Wniosek_2014_wzór.doc

Lokalizacje środków dla JST na m-c styczeń 2014r

plik do pobrania:

Lokalizacja_środków_na_styczeń_2014r.xls

Informacja nt. dotacji dla DPS na styczeń 2014

plik do pobrania:

styczeń_2014.pdf

Informacja na temat wysokości przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2013.

pliki do pobrania:

wykonanie_GMINY_I-XII_2013.xls

wykonanie_POWIATY_I-XII_2013.xls

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 

pliki do pobrania:

 PROCEDURA_POSTĘPOWANIA_INTERWENCYJNEGO.pdf

zał.1_procedura_odbierania_dzieci.pdf

zał_2_Druk_do_powołania_grupy_roboczej.doc

zał.3_zaproszenie_do_udziału_w_pr._kor-edu.doc

zał_3_Procedura_rekrutacji_do_programow_kor-ed.pdf

zał_4_protokół_z_zakończenia_procedury.doc

druk_nr_1.doc

druk_nr_1.pdf

druk_nr_2.doc

druk_nr_3.doc

druk_nr_4.doc

 

Lokalizacja środków dla JST - grudzień 2013

plik do pobrania: Lokalizacja_środków_dla_jst-_grudzień2013.xls

Zestawienie ostateczne ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu pt.:"Powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja II" w 2013 roku

 

plik do pobrania: wyniki_B_II_2013.xls

Informacja o odwołaniu konsultacji

Odwołanie spotkania zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie konsultacji "Programu współpracy Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536, ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej".

Informacja_o_odwołaniu_konsultacji.pdf

"PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI lUDŹMI -  wykaz jednostek, których pracownicy odbyli szkolenie w zakresie udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi"

plik do pobrania: Wykaz_jednostek_z_woj._warmińsko-mazurskiego_XII.13.pdf

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie - baza danych”

Baza zawiera dane osób nadzorujących lub koordynujących w urzędach wojewódzkich, sądach okręgowych, jednostkach penitencjarnych, komendach wojewódzkich Policji, prokuraturach apelacyjnych oraz kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe. Informacje zawarte w bazie, zgodnie z intencją autorów, przeznaczone są wyłącznie dla instytucji państwowych i samorządowych, w tym kuratorów sądowych,  realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem wymiany informacji i uściślenia współpracy.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Załącznik: Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie X.13.xls

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

Informator został opracowany, we współpracy, przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja zawiera m.in. informacje dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym, rodzinnym, cywilnym oraz w zakresie pomocy społecznej. Do Informatora załączono wzory pism i wniosków procesowych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości

Załącznik: Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.pdf

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”

Karta została opracowana, we współpracy, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Policji i stanowi materiał edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Załącznik: Karta inform. dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.pdf

 

{Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 1000 w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

pliki do pobrania:

zaproszenie.pdf

Projekt_Programu_Współpracy_Wojewody_W-M_z_O.P_2014.doc

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOO OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERTDLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności” II Edycja 2013 rok wynoszą 150.000zł.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2013r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.olsztyn.uw.gov.pl– „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

 tekst_konkursu_Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności_-_II_edycja_2013.pdf

rozporzadzenie_mpips_w_sprawie_wzorow.doc

 

Lokalizacja środków na miesiąc listopad 2013r. dla JST

plik do pobrania: lokalizacja_listopad_2013.xls

RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2013

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło postępowanie w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”, w wyniku którego potrzeby jednostek powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, spełniające warunki programu, zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji celowej na ww. program.

W związku z powyższym, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto, jednostki zobowiązane są w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wynikach (t.j. do dnia 25.11.2013r.), przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypełnioną umowę wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji i kosztorysem dostosowanym do otrzymanej dotacji wg wzorów, znajdujących się na stronie internetowej MPiPS.

Informacja o wysokości dotacji należnych dla domów pomocy społecznej za wrzesień 2013r.

plik do pobrania:

wrzesień_2013.pdf

Lokalizacja środków JST - październik 2013

plik do pobrania:

lokalizacja_środków_JST_październik_2013.xls

Informacja nt. dotacji przekazanych samorządom w III kwartałach 2013 r.

pliki do pobrania:

Gminy_-_dotacje_przekazane_od_I-_IX_2013r.xls

Powiaty_-_dotacje_przekazane_od_I-_IX_2013r.xls

RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013. Na Program w 2013 r. przeznaczono kwotę 7.799.045 zł. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce aktualności.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym do dnia 3 października, na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, ul. Piłsudskiego 7/9, 10‐575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie Oferta na Resortowy Program rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013. Oferty również należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

- Oferta konkursowa  piecza_konkurs_oferta_19.09.13-1.doc

 

- Ogłoszenia o konkursie Ogloszenie_o_konkursie_2013_09.pdf

 

Resortowy_program_wspierania_pz_2013_09.pdf

Lokalizacja środków dla gmin, powiatów, samorządu województwa

plik do pobrania:

Lokalizacja_środków_na_wrzesień_.xls

{Informacja na temat wysokości dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - sierpień 2013

plik do pobrania:

sierpień_2013.pdf

"Maluch 2013 - edycja 2"
Informacji o ofertach niezakwalifikowanych ze względów merytorycznych przez Urząd Wojewódzki do dalszego postępowania konkursowego

plik do pobrania:

Oferty_niezakwalifikowane.xls

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIA STANDARDÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W ROKU 2013

         W dniu 16 sierpnia 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznego podziału środków w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w roku 2013 ”. Komunikat dotyczący przedmiotowego podziału dotacji został opublikowany na stronie Ministerstwa w dniu 19 sierpnia br.

   W związku z powyższym,uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego i powiatowego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dziale Aktualności.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6342,resortowy-program-dofinansowania-standardow-placowek-wsparcia-dziennego-w-2013-roku-rozstrzygniety.html

           Jednocześnie informuję, iż sporządzono listę rezerwową placówek wsparcia dziennego, która zostanie wykorzystana w przypadku odmowy przyjęcia dotacji przez podmioty ujęte na liście podstawowej.

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (tj. do dnia 29 sierpnia 2013r.) przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.

Załącznik:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji oswiadczenie_.doc

Lokalizacja środków na m-c sierpień 2013

plik do pobrania:

lokalizacja_zbiorcza_na_sierpień_2013_.xls

 Informacja na temat wysokości dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - LIPIEC 2013 roku

plik do pobrania:

lipiec.2013.pdf

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania Powrót osób bezdomnych co społeczności Edycja 2013”

 Wyniki_konkursu.pdf

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Informacja o wynikach kontroli NIK "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”

Poniżej publikujemy treść informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w drugim półroczu 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w 37 wybranych podmiotach tj.: 14 ośrodkach pomocy społecznej, 14 powiatowych komendach Policji, 4 powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz 5 regionalnych ośrodkach polityki społecznej.

Głównym celem kontroli była ocena skuteczności realizacji, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc.

plik do pobrania:

pdfNIK2012_Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.pdf

Lokalizacja środków przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na miesiąc lipiec 2013 roku

plik do pobrania:

Lokalizacja_zbiorcza_na_lipiec_2013.xls

Informacja na temat wysokości dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - CZERWIEC 2013 roku

plik do pobrania:

czerwiec_2013.pdf

Informacja nt. wysokości dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

pliki do pobrania:

GMINY_dotacje_przekazane_za_I_półrocze_2013rok.xls

POWIATY_dotacje_przekazane_za_I_półrocze_2013_roku.xls

{Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/resortowy-program-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-rok-2013/resortowy-program-dofinansowania-standardow-placowek-wsparcia-dziennego-w-2013-roku/
Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: (89) 523 27 25.

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2013 rok wynoszą 350.000zł.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2013r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

pliki do pobrania:

Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności_szczegóły_konkursu.doc

rozporzadzenie_w_sprawie_wzoru_oferty_i_ramowego_wzoru_.doc

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI – Wykaz jednostek, których pracownicy odbyli szkolenie w zakresie pomocy udzielanej ofiarom handlu ludźmi

plik do pobrania:

Wykaz_jednostek_z_woj._warmińsko-mazurskiego_IV.13.pdf

Lokalizacja środków na miesiąc czerwiec 2013 r.

plik do pobrania:

Lokalizacja_środków_na_miesiąc_czerwiec_2013_r.xls

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”edycja 2013 – województwo warmińsko-mazurskie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” edycja 2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Z województwa warmińsko-mazurskiego do MPIPS przesłanych zostało 48 wniosków, spośród których 2 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów.

W załączniku zawarty jest wykaz podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Lista wszystkich podmiotów, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację projektów została umieszczona na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

 

pliki do pobrania:

Wykaz_podmiotów_warm.mazur.2013.pdf

Dotacje dla Domów Pomocy Społecznej - maj 2013

plik do pobrania:

dotacje_dla_Domów_Pomocy_Społecznej_-maj_2013.pdf

LOKALIZACJA ŚRODKÓW - MAJ 2013R

17.05.2013

plik do pobrania:

Lokalizacja_MAJ.xls

INFORMACJA NA TEMAT WYSOKOŚCI DOTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

pdfKwiecień__2013_DPS.pdf

pdfRozliczenie_I_kw_2013.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MALUCH 2013 – EDYCJA 1”

07.05.2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował do dofinansowania, w ramach postępowania konkursowego „MALUCH 2013 – edycja 1”, 11 ofert pochodzących z 3 gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym:

Miasto Olsztyn – dofinansowanie w łącznej wysokości – 330.260 zł (9 ofert),
Gmina Miejska Bartoszyce – dofinansowanie w wysokości –  99.400 zł (1 oferta),
Gmina Orzysz – dofinansowanie w wysokości – 57.517 zł (1 oferta).

Niezakwalifikowane do dofinansowania oferty zostały umieszczone na liście rezerwowej. Zadania te dofinansowane będą w przypadku nieprzyjęcia dotacji na zadania ujęte na liście podstawowej lub w przypadku niewykorzystania (niepełnego wykorzystania) dotacji.


Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu, w tym także punktacja rankingowa ofert zakwalifikowanych do Programu dostępna jest pod adresem strony www.mpips.gov.pl

 

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: "Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem w 2013 roku"

 30.04.2013

plik do pobrania:

Wyniki_konkursu_ofert_złożonych_przez_organizacje_pozarządowe.pdf

Lokalizacja środków na kwiecień 2013

16.04.2013

plik do pobrania:

Lokalizacja_środków_na_kwiecień.xls

"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2013 r. programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie”

10.04.2013

 

plik do pobrania:

Baza_realizatorów_pr._kor.-_edu.pdf

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”

10.04.2013

 

plik do pobrania:

Baza_SOW.pdf

Informacja nt. wysokości dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w I kwartale 2013 roku

04.04.2013

 

pliki do pobrania:

Korekta-GMINY_dotacje_przekazane_za_I_kwartał.xls

POWIATY_dotacje_przekazane_za_I_kwartał.xls

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2013 roku „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PEAD”

03.04.2013

plik do pobrania:

Wyniki_konkursu_.pdf

Wyniki Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 „ASYSTENT RODZINY”,„KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ„

22.03.2013

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w dniu 22 marca br., postępowania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2013”, uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego do przyznania dotacji, na poziomie gminnym i powiatowym w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6122,resortowy-program-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-kore.html

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (22.03.2013r.) przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji wg poniżej załączonych wzorów.

pliki do pobrania:

Oświadcze-koordynator_rodzinnej_pieczy_zastępczej.doc

Oświadczenie-asystent_roodziny.doc

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok wynoszą 500.000,00zł.
Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:
1)    aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
2)    kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem,
Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2013 r. Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.olsztyn.uw.gov.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

pliki do pobrania:

tekst_konkursów_w_obszarze_pomocy_społecznej_2013.doc

Wzór_oferty_2013.doc

Wzór_sprawozdania_2013.doc

Lokalizacja środków dla miast i gmin na miesiąc MARZEC 2013 roku

plik do pobrania:

lokalizacja_dla_jst_na_miesiąc_marzec.xls

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOO OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

22.02.2013

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok wynoszą 200.000,00zł.

 

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

 

Pozyskiwania i dystrybucji żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PEAD Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2013 r.

 

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl„OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.plw zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

pliki do pobrania:

tekst_konkursów.doc

rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_i_umowy.doc

 

RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2013 – ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2013

21.02.2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej wznowił realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.Na powyższy program w 2013 r. zaplanowano kwotę 45.500.000 zł. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny oraz w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce aktualności.

Zapotrzebowania należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, jak również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie programu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

pliki do pobrania:

Asystent.pdf, koordynator.pdf,

Wynagrodzenie_koordynatora.pdf

Tabelka_2013_gminy.xls

Tabelka_2013_powiaty.xls

 


Informacje ze spotkania w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy - 20 lutego 2013 r

21.02.2013


pliki do pobrania:

Informacja_na_temat_ŚDS_-_2013.doc

Wniosek_o_dodatkowe_środki_na_rok_2013_-_ŚDS.xls

I_-_Środowiskowe_Domy_Samopomocy_2012-2013.ppt

II_-_Środowiskowe_Domy_Samopomocy.ppt


 

Lokalizacja środków  na miesiąc LUTY 2013 roku

14.02.2013

 

plik do pobrania: lokalizacja_cała_luty.xls


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

21.01.2013

 

pliki do pobrania:

Procedura_rekrutacji_do_programow_kor-ed.pdf

zał._1_zaproszenie_do_udziału_w_pr._kor-edu.doc

Zespoły_baza_danych.xls

Informacja o wysokości dotacji ustalonych i przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej za IV kwartał 2012r.

17.01.2013

 

pliki do pobrania:

GMINY_IV_kw.2012.xls

wykonanie_za_IV_kwartał-_POWIATY.xls

Informacja o wysokości dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na miesiąc STYCZEŃ 2013

17.01.2013

 

plik do pobrania: Lokalizacja_dla_jst_na_STYCZEŃ_2013.xls

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej"

 17.01.2013

 

plik do pobrania: Zarządzenie_nr_6_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego.pdf

Archiwum wiadomości 2012

19.12.2012

"Ankieta dotycząca dziennych opiekunów"

plik do pobrania: Ankieta_dla_gmin.xls


18.12.2012

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2013 roku

pliki do pobrania:

Wniosek_o_przyznanie__dotacj_icelowej_na_realizację_programu_wieloletniego_Pomoc_państwa_w_zakresie_dożywiania_w__2013_roku.doc

scan_-_potrzeby_do_gmin_na_2013.pdf

 


"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006-2011

Raport_pn._Wieloletni_program_Pomoc_państwa_w_zakresie_dożywiania_w_województwie_warmińsko_-_mazurskim_w_latach_2006_-2011.doc
Załączniki_do_raportu_-_dane_szczegółowe_z_gmin2011.xls


 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - prezentacje z konferencji "Przemoc w rodzinie - aspekty zjawiska, perspektywy przeciwdziałania"


 

W dniu 11 grudnia 2012 r. w sali 52 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. "Przemoc w rodzinie - aspekty zjawiska, perspektywy przeciwdziałania".Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli służb i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z informacjami nt. badań związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie i w kraju.

Na konferencji zaprezentowano tematy:

- "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bieżące działania, przyszłe perspektywy", o którym mówiła Pani Iwona Matysiak - starszy specjalista w  Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- "Oblicza przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce", o który przybliżyli: dr hab. Małgorzata Halicka profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz dr hab. Jerzy Halicki kierownik Zakładu
Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

- "Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. Nowe narzędzia ustawowew świetle działań prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Orzecznictwo sądów powszechnych w 2011 r. oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", który zaprezentował Pan Michał Lewoc - Sędzia Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zaprezentowanymi w trakcie konferencji.

pliki do pobrania:
J.Halicki_-_Olsztyn_2012.ppt

Lewoc_Przemoc_w_rodzinie-UW_Olsztyn.ppt

Matysiak_KRAJOWY_PROGRAM_PRZECIWDZIAŁANIA_PRZEMOCY_W_RODZINIE.ppt


Informacja o kwocie dofinansowania na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej w poszczególnych miesiącach 2012 roku

plik do pobrania: Średenia_kwota_dofinansowania_na_1_mieszkańca_dps.pdf


Zaproszenie na spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie 1030 w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

pliki do pobrania:

Zaproszenie_dla_organizacji_pozarządowych_na_spotkanie.pdf

Projekt_Programu_Współpracy_Wojewody_W-M_z_O.P.2013.doc

formularz_zgloszeniowy.doc


Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc wrzesień
w ramach rozdziału 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

plik do pobrania: Naliczona_dotacja_na_DPS_za_miesiąc_październik.pdf


 

 „PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI - Wykaz jednostek, których pracownicy odbyli szkolenie w zakresie pomocy udzielanej ofiarom handlu ludźmi”

plik do pobrania: 1Wykaz_jednostek_z_województwa_warmińsko-mazurskiego_2012.pdf


Dotacja dla gmin na poszczególne Programy w ramach rozdziału 85295§2010

plik do pobrania: Dotacja_Programy_852952010.xls


 

 Konferencja tematyczna "Rząd równych szans-administracja przeciw przemocy wobec kobiet" w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

więcej szczegółów :

konferencja_tematyczna_Warszawa_26_11_2012_PROGRAM.pdf

Warszawa_26_11_2012_ZAPROSZENIE.pdf

zasady_rejestracji.pdf


KONKURS OFERT W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 - „WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA”.

   Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce aktualności.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie: Oferta na konkurs „Świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" lub złożyć osobiście. Oferty również należy przesyłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można kierować do Pani Joanny Pieniak tel.(89) 523 27 25 oraz do Pana Marka Wojtasa tel. (55) 237 45 83.

 

Pliki do pobrania:

pdfOGŁOSZENIE_O__KONKURSIE_ASYSTEN_RODZINY_2012.doc

docoferta_konkursowa_czesc_A.doc

xlsOferta_konkursowa_czesc_B.xls

pdfResortowy_program_wsparcie_rodzin_zastepczych.pdf

docSpraw__czesc__A.doc

xlsSprawo_czesc_B.xls

docWzór_wniosku.doc


 

Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc wrzesień
w ramach rozdziału 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

plik do pobrania: pdfNaliczona_dotacja_na_DPSy_za_miesiąc_wrzesień.pdf


Informacja o wysokości dotacji ustalonych i przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej za III kwartał 2012r.

pliki do pobrania:

xlsDotacje_za_III_kwartał_-_GMINY.xls

xlsDotacje_za_III_kwartał_-_POWIATY.xls


 

Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc sierpień w ramach rozdziału 85202 § 2130- Domy pomocy społeczne

plik do pobrania: pdfDPS_-_naliczona_dotacja_za_miesiąc_sierpień.pdf


Wyniki konkursu ofert złożonych przezjednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012
„ASYSTENT RODZINY - DRUGA EDYCJA „

         W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w dniu  31 sierpnia br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny - druga edycja",uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5880,konkurs-asystent-rodziny-druga-edycja-rozstrzygniety.html

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie do dnia 6 września  przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Programu MALUCH 2012 - tura 2

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu
3 sierpnia br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", trzy gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji celowej na łączną kwotę: 89.950 zł. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 47 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 20 miejsc
w instytucji dzienny opiekun.

Gminy, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

- Gmina Olecko - 15 miejsc, dofinansowanie na łączną kwotę 36.000 zł

- Gmina Miejska Bartoszyce - 20 miejsc, dofinansowanie na kwotę 40.050 zł

- Gmina Jonkowo - 12 miejsc, dofinansowanie na kwotę 13.900 zł


Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc LIPIEC w ramach rozdziału 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

plik do pobrania: pdfnaliczona_dotacja_na_miesic_lipiec_w_ramach_rozdziau_852022130.pdf

 


Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc czerwiec w ramach rozdziału 85202 § 2130 - Domy Pomocy Społecznej

plik do pobrania:

naliczanie_dotacji_za_miesiąc_czerwiec_na_dps


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Raport z prowadzonego nadzoru nad realizacją przez samorząd powiatowy programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie za lata 2009-2010

raport_programy_korekcyjno-_edukacyjne
  


 Informacja o wysokości dotacji ustalonych i przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej za II kwartał 2012 r.

pliki do pobrania:

dotacja_za_II_kwartał_2012_-_powiaty

dotacje_II_kwartał_2012_gminy


 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Prezentacje z konferencji "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - zagadnienia praktyczne"

W dniu 27 czerwca 2012 r. w sali 52 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - zagadnienia praktyczne".

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami związanymi z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim.

Na konferencji przedstawiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2008-2011, realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2009-2010, omówiono procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz procedurę "Niebieskie Karty" wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Ponadto w czasie spotkania odbyły się prezentacje dobrych praktyk przedstawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, które w 2011 r. zrealizowało projekt "Czas na zmiany" w ramach Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, który w 2011 r. realizował w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ" projekt "STOP Przemocy w Rodzinie!" i w 2012 r. realizuje projekt "STOP Przemocy w Rodzinie II". Swoją działalność zaprezentował również Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zaprezentowanymi w trakcie konferencji.

pliki do pobrania:

realizacja_oddziaływań

mops_nidzica_stop_przemocy_w_rodzinie

sow_olsztyn

realizacja_krajowego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_2008-2011

projekt_czas_na_zmiany_pcpr_węgorzewo

procedura_niebieskie_karty

zespół_interdyscyplinarny


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające

się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku

plik do pobrania: wyniki_konkursu


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"  edycja 2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Z województwa warmińsko-mazurskiego do MPIPS przesłanych zostało 41 wniosków, spośród których 5 otrzyma dofinansowanie na realizację programów.  

W załączniku zawarta jest lista podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację programów.

Lista wszystkich podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację programów została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5817,podzial-srodkow-na-program-przeciwdzialania-przemocy.html

plik do pobrania:  podział_środkw_woj._warm-mazur.pdf


Informacja dotycząca I Edycji  Konkursu DOBRY KLIMAT DLA RODZINY
pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP

25 maja 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski wraz z Małżonką Anną Komorowską ogłosili I Edycję  Konkursu DOBRY KLIMAT DLA RODZINY. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które w swoich działaniach uwzględniają troskę o dobro rodziny.

Mając na względzie aktualne problemy polityki prorodzinnej w naszym kraju, Para Prezydencka wskazała w 2012 roku trzy kategorie konkursowe, określające obszar tematyczny inicjatyw, które w tegorocznej edycji samorządy mogą zgłaszać do udziału w Konkursie:

1.      Inicjatywy międzypokoleniowe -  podejmowane w celu integracji i wzmacniania więzi między generacjami.

2.      Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci - odnoszące się do inicjatyw związanych z funkcjonowaniem sieci różnorodnych, dobrej jakości usług opieki
i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

3.      Kategoria otwarta: Dobry Klimat dla Rodziny.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej:  www. prezydent.pl/dla-rodziny.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Sekretariat Konkursu:

Biuro Polityki Społecznej

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

tel. 22 695 12 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 pismo pary prezydenckiej w sprawie konkursu


Informacja o wysokości dotacji należnej za miesiąc maja w ramach rozdziału 85202 § 2130 - Domy Pomocy Społecznej.

Plik do pobrania:

naliczanie_dotacji_za_miesiąc_maj_na_dps


Wyniki konkursu ofert złożonych przezjednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012

„SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH, OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO 2012"

         W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w dniu         14 czerwca br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 2012",uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu powiatowego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5792,konkurs-ofert-na-szkolenie-rodzin-zastepczych-rozstrzygniety.html

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (liczy się data wpływu) przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności" na 2012 rok wynoszą 502.734zł.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2012r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (http://www.uw.olsztyn.pl/ - „OGŁOSZENIA O KONKURSACH", „POLITYKA SPOŁECZNA"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.uw.olsztyn.pl/ - w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY").

Pliki do pobrania:

Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności-tekst_konkursu

Rozporządzenie_w_sprawie_wzorów


Wyniki konkursu ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „ASYSTENT RODZINY 2012"

         W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w dniu 6 czerwca br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012",uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu gminnego do przyznania dotacji w ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5786,konkurs-asystent-rodziny-rozstrzygniety.html

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (liczy się data wpływu) przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.


   Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty według stanu na dzień 31 grudnia 2011

plik do pobrania:

 raport_oddz_pracy_2011


"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Baza teleadresowa instytucji świadczących w 2012 r. pomoc ofiarom przemocy w rodzinie"  baza_teleadresowa_instytucji_2012

"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2012 r. programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie" baza_teleadresowa_realizatorw_pr._kor.-edu_2012

"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Komendach Wojewódzkich Policji oraz Prokuraturach Apelacyjnych pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe - 2012 r." baza_danych_2012


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające

się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku.

Plik do pobrania:

   wyniki_konkursu_dla_organizacji_pozarządowych_2012_r


 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU 

            Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

            Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, nr 74, poz 658).

            Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

            Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

            W związku z trwającym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, o nagrody w bieżącym roku mogą ubiegać się również osoby/podmioty działające w obszarze pomocy społecznej, udzielające wsparcia osobom starszym.

            Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych należy składać do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie do 31 lipca 2012 roku.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.,
w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Z 2005 r., Nr 74, poz. 658) do wniosku o przyznanie nagrody należy obowiązkowo dołączyć:

1.      opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

2.      materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

3.      co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki
z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność oraz osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

            Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród  indywidualnych i zespołowych wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

            Wnioski mogą mieć dowolną formę graficzną, przykładowy wzór do pobrania znajduje się na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA.

 Pliki do pobrania:

wniosek_nagroda_indywidualna-1

wniosek_nagroda_zespołowa


18.05.2012

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 ROKU

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok wynoszą 200.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań
w następujących obszarach pomocy społecznej:

Pozyskiwania i dystrybucji żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2012r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (http://www.uw.olsztyn.pl/ - „OGŁOSZENIA O KONKURSACH", „POLITYKA SPOŁECZNA"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.uw.olsztyn.pl/ - w zakładce „OGŁOSZENIA
I KOMUNIKATY").

Oferta_realizacji_zadania_publicznego 89.50 Kb

Tekst_konkursu 163.00 Kb

Komunikat 27.50 Kb


KONKURS „BUDŻET RÓWNYCH SZANS. GENDER BUDGETING DLA SAMORZĄDÓW" POD PATRONATEM PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS.RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Wszystkie  Gminy województwa warmińsko-mazurskiego,  niezależnie od ich wielkości,

zapraszamy w imieniu Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP), do udziału w konkursie "Budżet Równych Szans. Gender Budgeting dla Samorządów",  przygotowanym pod patronatem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.   

Konkurs ma na celu promocję polityki równości płci oraz budżetu wrażliwego na płeć na poziomie samorządów lokalnych.

Zwycięskie Gminy

zostaną objęte sześciomiesięczną opieką ekspercką

 w zakresie tworzenia budżetu wzmacniającego równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Kwestionariusz konkursowy oraz więcej informacji na temat konkursu oraz budżetu wrażliwego na płeć i realizacji polityki równości można uzyskać odwiedzając zakładkę  „Budżet Równych Szans" na stronie http://www.undp.org.pl/ lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu „Budżet Równych szans. Gender budgeting dla samorządów"   Regulamin
 2. Często zadawane pytania (FAQ)  FQA
 3. Ulotka promocyjna Ulotka

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Programu MALUCH 2012 - tura 1

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu
20 kwietnia br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", dwie gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji celowej na łączną kwotę: 79.966 zł. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 44 nowych miejsc w żłobkach.

Gminy, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

- Gmina Olsztyn - 29 miejsc w 2 ofertach, dofinansowanie na łączną kwotę 43.966 zł

- Gmina Olecko - 15 miejsc, dofinansowanie na kwotę 36.000 zł.

Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina, że termin zgłaszania ofert do drugiej tury mija dnia 15 czerwca br.


  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" EDYCJA 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zadania wynikające z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Podstawą aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Osłonowego jest gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty Uchwałą właściwych Rad, natomiast w przypadku samorządu województwa - wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa. Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert na realizację ww. Programu zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Komunikaty/ Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2012 r.

Załączniki:

Informacja o konkursie 2012  informacja_o_konkursie_2012

Program Osłonowy  program_osłonowy

WNIOSEK wniosek


OTWARTY KONKURS OFERT W RAMACH RESORTOWEGO  PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 - „KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ".

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 7.800.000 zł. na pokrycie wydatków związanych  z zatrudnieniem w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawaz dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Oferty również należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: koordynator @mpips.gov.pl

Pliki do pobrania:

- Pismo przewodnie  pismo_przewodnie

- Oferta konkursowa: część A- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oferta_czesc_A-koordynator

- Oferta konkursowa: część B- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oferta_czesc_B-koordynator


 Zarządzenie nr 95 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536, z późn.zm.) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej"

   Zarządzenie__nr_95/2012


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok wynoszą 500.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

1)      aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,

2)      kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem,

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 07 maja 2012r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (http://www.uw.olsztyn.pl/ - „OGŁOSZENIA O KONKURSACH", „POLITYKA SPOŁECZNA"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.uw.olsztyn.pl/ - w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY").

więcej informacji w  pliku Konkursy

Rozporządzenie_w_sprawie_wzorów


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

 informacje szczegółowe: ogłoszenie_o_konkursie


OTWARTY KONKURS OFERT W RAMACH RESORTOWEGO  PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 - „SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH, OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO".

  

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 2012". Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 5.000.000 zł. na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz doszkalanie już istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Programem Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenia rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" lub złożyć osobiście. Oferty również należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można kierować do Pani Ewy Szwereckiej tel. 89 523 26 25 oraz do Pani Joanny Pieniak tel. 89 523 27 25.

Pliki do pobrania:

- Pismo przewodnie

- Oferta konkursowa: część A-  oferta_czesc_a_szkolenia

- Oferta konkursowa: część B- oferta_konkursowa_cz_b


Informacja o wysokości dotacji ustalonych i przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej za I kwartał 2012 r.


pliki do pobrania:

  Dotacja_gminy_I_kwarta_2012

  dotacja_powiaty_I_kwartał_2012r


OTWARTY KONKURS OFERT W RAMACH RESORTOWEGO  PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 - „ASYSTENT RODZINY 2012".

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - „Asystent rodziny 2012". Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 30.000.000 zł. na pokrycie wydatków związanych      z zatrudnieniem w gminach asystentów rodziny. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Asystent rodziny 2012" lub złożyć osobiście. Oferty również należy przesyłać droga elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można kierować do Pani Joanny Pieniak
tel. 89 523 27 25 oraz do Pani Izabeli Chowańskiej tel. 89 523 25 44.

Pliki do pobrania:

- Pismo przewodnie  pismo_przewodnie

- Oferta konkursowa: część A- Asystent rodzinyoferta__konkursowa_czesc__a_-asystent_rodziny

- Oferta konkursowa: część B- Asystent rodzinyoferta__konkursowa_czesc_b_asystent_rodziny


  Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 29 marca 2012r.
o godz. 1030   w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

więcej informacji w załączonych plikach  zaproszenie_na_spotkanie

  projekt_programu_współpracy_Wojewody_w-m_z_orp


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE W 2012 R. REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

  

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.  

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł. Zakłada się, iż wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji; więcej plik do pobrania  ogłoszenie_o_otwartym_konkursie


Otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego Programu Maluch 2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2012".  Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 40 000 000 zł. W ramach konkursu „MALUCH 2012" będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce aktualności a także przesłane zostały do wszystkich gmin przy użyciu aplikacji statystycznej QuickStat.

Oferty należy nadsyłać listem poleconym na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2012" lub złożyć osobiście. Oferty drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać
pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: 89 523 27 58.


Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim lata 2008 - 2011

  plik do pobrania  przeciwdziałanie_przemocy_w_rodzinie_woj_warm-maz_2008-2011


„Solidarni w zimie 2011/2012"

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zwrócił się w związku z nadchodzącą zimą z apelem o solidarność z osobami bezdomnymi. - Miejmy oczy i serca otwarte - napisał, apelując o udzielanie pomocy tym, którzy nie mają gdzie schronić się w czasie mrozów.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5633,internetowy-apel-sekretarza-stanu-jaroslawa-dudy-solidarni-w-zimie-20112012.html


Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie
warmińsko-mazurskim

 Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w latach 2007-2011

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

 załącznik nr 3

 załącznik nr 4

 załącznik nr 5

 załącznik nr 6

bezdomność_2010


OCENA STANU I EFEKTYWNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2010 ROKU

plik do pobrania  ocena_pomocy_społecznej_za_2010


Lista Zakładów Pracy Chronionej i Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim

plik do pobrania  lista


Raport z działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2008-2010

plik do pobrania  raport_z_działalności_sow


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5596,komunikat-w-sprawie-rzadowego-programu-wspierania-osob-pobierajacych-swiadczenie-pielegnacyjne.html


PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY W RODZINIE

Procedura postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  w rodzinie

pliki do pobrania

 informacja_nt._procedury

 procedura_odbierania_dzieci

 druk_nr_1    druk_nr_1

 druk_nr_2    druk_nr_2

 druk_nr_3    druk_nr_3

 druk_nr_4    druk_nr_4


PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY W RODZINIE

Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Pliki do pobrania:

 informacja_nt._porozumienia

 porozumienie_o_współpracy_na_rzecz_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie

 karta_praw_osoby_dotknietej_przemoca_w_rodzinie


Raport dotyczący programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006-2010 

Pliki do pobrania: 

Raport_pn._wieloletni_program_pomoc_panstwa_w_zakresie_dożywiania_w_województwie_warminsko_-_mazurskim_w_latach_2006_-2009

załączniki_do_raportu_-_dane_szczegołwe_z_gmin


W dniu 2 września 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację dotyczącą organizacji i funkcjonowania dziennego opiekuna, który jest jedną z czterech form opieki nad małym dzieckiem przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45.poz.235). Informacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5564,informacja-dotyczaca-instytucji-dziennego-opiekuna.html


ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ ORAZ ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w latach 2009 - 2010  

Plik do pobrania  raport_o_zpch_i_zaz_2009-2010


Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację

z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

w ramach otwartego konkursu ofert "Powrót osób bezdomnych do społeczności"

w 2011 roku

 Plik do pobrania  wyniki_konkursu_Powrót osób bezdomnych do społeczności


RAPORT Z WYKORZYSTANIA PRZEZ GMINY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W LATACH 2009-2010 ORAZ KONTROLI W TYM ZAKRESIE

Plik do pobrania  raport_z_kontroli-_młodociani_pracownicy


 Ankieta - standaryzacja ŚDS

Pliki do pobrania  pismo_przewodnie

                           standaryzacja_ds_-_ankieta


  PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI - Wykaz jednostek, których pracownicy odbyli szkolenie w zakresie pomocy udzielanej ofiarom handlu ludźmi

Plik do pobrania wykaz_jednostek_z_woj._warmińsko-mazurskiego_2012


  "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - województwo warmińsko-mazurskie"

 informacja_nt._podziału_środków_finansowych_na_Program_Osłonowy

 Lista podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie na realizację programów w 2011 r..pdf


NAGRODY SPECJALNE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011

            Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

            Nagrody Ministra przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

            Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

W roku bieżącym Rada Pomocy Społecznej określiła następujące priorytety przy ocenie wniosków:

1.      Promocja wniosków dotyczących wybitnych osiągnięć w budowaniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego w społeczności lokalnej,

2.      Promocja wybitnych, nowatorskich działań w realizacji idei wolontariatu (bieżący rok jest międzynarodowym rokiem wolontariatu),

3.      Promowanie efektywnych działań służb społecznych w celu usamodzielnienia osób
i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

            Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych należy składać  do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie do 31 lipca 2011 roku.

                Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.,
w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Z 2005 r.,
Nr 74, poz. 658) do wniosku o przyznanie nagrody należy obowiązkowo
dołączyć:

 1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
 2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
 3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki
  z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność oraz osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród wraz z listami i dokumentacją wszystkich złożonych wniosków o przyznanie nagród indywidualnych  i zespołowych, zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

pliki do pobrania: 

wniosek_nagroda_indywidualna    

wniosek_nagroda_zespołowa


List pana Jarosława Dudy- sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - list


wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programów, w ramach zadań INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 baza_teleadresowa_instytucji


Podmioty realizujące w 2011 r. programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

 baza_teleadresow


Centra Integracji Społecznej „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej"

 komunikat

 KONWENT CENTRÓW i KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONWENTU CENTRÓW i KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty wg stanu na 31 grudnia 2010 r."

 raport_z_realizacji_nadzoru_i_kontroli


Zasady finansowania ŚDS w 2011 roku

Prezentacja_ŚDS

Sprawozdanie_kwartalne_ŚDS

Meldunek_ŚDS


Prezentacja raportu na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

 prezentacja


         załączniki_Kętrzyn
         załączniki_Miłakowo
         załączniki_-Miłki
         załączniki_Mrągowo
         załączniki_Orneta
         załączniki_Ostróda
         załączniki_Pieniężno
          załączniki_Ruciane-Nida
          załączniki_-Kalinowo_cz1
           załączniki_Kalinowo_cz2