Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Maluch + 2017

"MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

     Dnia 9 czerwca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", konkurs „MALUCH plus" 2017 – edycja specjalna „Za życiem"

    Edycja specjalna Programu skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i składa się z 3 modułów, w których są dofinansowane działania mające na celu zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

    Gminy, które biorą udział w programie „MALUCH plus" 2017 (podpisały umowę z wojewodą), nie mogą ubiegać się o dofinansowanie tych samych miejsc w ramach specjalnej edycji programu „Maluch plus" 2017 „Za życiem".

    Treść programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl. Treść konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.uw.olsztyn.pl w zakładce PROGRAM MALUCH / Maluch 2017 – edycja specjalna.

    Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: (89) 523 27 58.

    Do oferty należy załączyć kalkulacje kosztów oraz, w przypadku modułu 1 i 2 wypełniony program inwestycyjny wraz ze szczegółowym opisem realizacji zadania.

xlsxKalkulacja_kosztów_Moduł_1.xlsx

xlsxKalkulacja_kosztów_Moduł_2.xlsx

xlsxKalkulacja_kosztów_Moduł_3.xlsx

docxWZÓR_FORMULARZA_PROGRAMU_INWESTYCJI.docx 

Moduł 1

Sprawozdanie_moduł_1.docx

Załacznik_nr_1_do_sprawozdania_Moduł_1.xlsx

 

Zał._nr_1_do_umowy_moduł_1.doc

Kosztorys_Maluch_moduł_1.xls

Wzór_formularza_programu_inwestycji_Maluch_moduł_1.rtf

- oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 1 gminy

Wzór_umowy_moduł_1_gminy.docx

Moduł 2(gminy)

Sprawozdanie_moduł_2.docx

Załacznik_nr_1_do_sprawozdania_Moduł_2_GMINY.xlsx

Zał._nr_1_do_umowy_moduł_2_Gminy.xls

Kosztorys_Maluch_moduł_2_gminy.xls

- oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 2 gminy

Wzór_umowy_moduł_2_gminy.docx

Moduł 2(podmioty niegminne)

Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_2_podmioty_niegminne.docx

Sprawozdanie_moduł_2_podmioty_niegminne.docx

Załacznik_nr_1_do_sprawozdania_Moduł_2_podmioty_niegminne.xlsx

Załącznik_nr_2_do_sprawozdania_Moduł_2_podmioty_niegminne.xlsx

Zał._nr_1_do_umowy_Wniosek_moduł_2_podmioty_niegminne.doc

Zał._nr_2_do_umowy_moduł_2_podmioty_niegminne.xlsx

Kosztorys_Maluch_moduł_2_podmioty_niegminne.xls

- oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 2 podmioty niegminne

Wzór_umowy_moduł_2_podmioty_niegminne.docx

Moduł 4

Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku__moduł_4.docx

Sprawozdanie_moduł_4.docx

Załacznik_nr_1_do_sprawozdania_Moduł_4.xlsx

Załącznik_nr_2_do_sprawozdania_Moduł_4.xlsx

Zał._1_do_umowy_wniosek_moduł_4.docx

Kosztorys_Maluch_moduł_3_i_4-wydatki_na_funkcjonowanie.xls

Kosztorys_moduł_3_i_4_-_wydatki_na_tworzenie_miejsc.xlsx

Wzór_formularza_programu_inwestycji_Maluch_moduł_4.rtf

- oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 4 podmioty niegminne

Wzór_umowy_moduł_4.docx

Instrukcje, wzory

instrukcja_dotycząca_wypełniania_weksli_właściwy.doc

Wzór_weksla_-_osoby_fizyczne_i_spółki_cywilne.doc

Wzór_weksla_-_osoby_prawne_i_jednostki_nieposiadające_osobowości_prawnej.doc

SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI ZADANIA

sprawozdanie_z_trwałości_MALUCH_2017__JST_-m1.xlsx

sprawozdanie_z_trwałości_zadania_MALUCH_2017_-podmioty_niegminne-_m4.xlsx

"Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zastosowane zostaną dwie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. w formie weksla in blanco (dla modułu 2 – podmioty niegminne) oraz w formie gwarancji bankowej (dla modułu 4)".


Dnia 1 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, na stronach internetowych resortu wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH plus” 2017 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”.

1.W ramach modułu 1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie

wszystkim gminom zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania w zakresie tworzenia miejsc opieki uzależniona była od uzyskanej liczby punktów, wg. kryteriów wskazanych w pkt. 9.8 Programu. Maksymalnie oferta gminy mogła być oceniona na 3 punkty. Oferty, które uzyskały od maksymalnej liczby punktów do połowy skali, otrzymują dofinansowanie w wysokości 63,98% zgłoszonego zapotrzebowania na środki finansowe na tworzenie miejsc, od połowy skali do 1 pkt – 50%, natomiast oferty, które otrzymały niecały punkt – 40%. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi, niezależnie od miejsca w rankingu – 25% zgłaszanego zapotrzebowania na środki finansowe.

Ze względu na liczne błędy w zakresie liczby dzieci w gminie w wieku do lat 3 wg. GUS (stan na dzień 30.06.2016 r.), która to informacja była niezbędna do stworzenia rankingu, departament Polityki Rodzinnej dokonał korekt tych danych (błąd wystąpił w danych przekazanych przez 24 gminy).

2.W ramach modułu 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również przyznał

dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy i podmioty niegminne zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania wynosi 35% zgłoszonego zapotrzebowania.

3.W ramach modułu 4 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie

wszystkim ofertom założonym przez podmioty niegminne i zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokości dofinansowania w zakresie tworzenia miejsc opieki wynosi 50% zgłoszonego zapotrzebowania na środki finansowe, a w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki 25%. 

Ogłoszenie_wynków_konkursu_Maluch_plus_2017_podział_dotacji.xlsx


Pytania i odpowiedzi dotyczące Programu "Maluch plus" 2017

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/pytania-i-odpowiedzi/

W przypadku podmiotów niegminnych, w ramach modułu 2, 3 i 4, Wojewoda będzie wymagał, przy podpisaniu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako zabezpieczenia roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki dofinansowanych z Programu w jednej z form określonych w pkt. 7.2.12 Programu.

Wzór_formularza_programu_inwestycji_Maluch_moduł_3.rtf


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus", konkurs „MALUCH plus” 2017.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. (89) 52 32 758