Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Maluch + 2018

"MALUCH+" 2018

W dniu 26 października br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, konkurs „MALUCH plus” 2018.

     Na przyszłoroczna edycję przeznaczono kwotę 450 mln zł tj. o 300 mln zł więcej niż w roku 2017.

Terminy składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

     Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na:

     W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

     Ogłoszenie o konkursie Maluch+ 2018 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl oraz na stronie Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce PROGRAM MALUCH.

Moduł 1a i 1b (jst)

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2018 r 

    Stosownie do zapisu § 16 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), Inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, sporządza w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie.

Wzór wniosku do pobrania :

Inwestycja-budowlana_-sprawozdania-utworzenie.xlsx

Sprawozdanie z realizacji zadania "Maluch +" 2018

m1-sprawozdanie_z_realizacji_Maluch_2018.docx

zalacznik_nr_1.1._-_Część_merytoryczna_dot._funkcjonowania_m3.xls

xlsxzalacznik_nr_1.2.-_Kalkulacja_kosztów_funkcjonowanie_m3.xlsx

xlsxzalacznik_nr_1.3_-_Zestawienie_dokumentów_potwierdzających_poniesione_wydatki_w_ramach_realizacji_zadania.xlsx

xlsxzalacznik_nr_1.4._-__Informacja_zbiorcza_dotycząca_liczby_dofinansowywanych_miejsc.xlsx

zalacznik_nr_1.5._Część_merytoryczna_dot._tworzenia_miejsc.xls

zalacznik_nr_1.6._Kaluklacja_kosztów_tworzenie.xlsx

xlsxzalacznik_nr_1.7._-Zestawienie_dokumentów_potwierdzających_poniesione_wydatki_tworzenie.xlsx

Sprawozdanie z trwałości zadania

Gmina zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków z Programu (sprawozdanie z trwałości zadania) na formularzu określonym przez Organ Zlecający i dostarczenia go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania, do dnia:

-          15 stycznia 2020 r. (za rok 2019),

-          15 stycznia 2021 r. (za rok 2020),

-          15 stycznia 2022 r. (za rok 2021),

-          15 stycznia 2023 r. (za rok 2022),

-          15 stycznia 2024 r. (za rok 2023).

Uwaga: Szczegóły dotyczące sprawozdania w umowie.

Plik do pobrania:

sprawozdanie-z-trwalosci_zadania-maluch-2018_m1.xlsx

Oferta


xlsxKalkulacja_kosztów_moduł_1a_i_1b.xlsx

docxInformacja_dotycząca_składania_oferty_moduł_1.docx

docxOświadczenie_o_braku_instytucji_moduł_1a.docx

docxOświadczenie_o_istnieniu_systemu_dofinansowania_moduł_1b.docx

docxOświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT.docx

docxOświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_moduł_1_gminy.docx

Wzór_formularza_programu_inwestycji_Maluch_moduł_1.rtf

docxOświadczenie_o_posiadaniu_tytułu_prawnego_do_lokalu_moduł_1.docx

 

Umowy i załączniki

docxwzór_umowy_moduł_1_a_i_1b.docx

xlsxZestawienie_dokumentów_księgowych-_do_załacznika_nr_1.xlsx

Zał._nr_1_-wniosek_o_wypłatę_dotacji.doc

xlsxZał._nr_2_-_rozliczenie_zaliczki.xlsx

xlsxZał._nr_3_-_harmonogram.xlsx

xlsxliczba_dzieci_moduł_1.xlsx

 

Moduł 2 (jst)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA "MALUCH +' 2018

sprawozdanie_z_realizacji_Maluch_2018_-m2.docx

zalacznik_nr_2.1._-_Część_merytoryczna_dot._funkcjonowania_m3.xls

xlsxzalacznik_nr_2.2.-_Kalkulacja_kosztów_funkcjonowanie_m3.xlsx

zalacznik_nr_2.3_-_Zestawienie_dokumentów_potwierdzających_poniesione_wydatki_w_ramach_realizacji_zadania.xlsx


xlsxzalacznik_nr_2.4._-__Informacja_zbiorcza_dotycząca_liczby_dofinansowywanych_miejsc.xlsx

Oferta


xlsxHarmonogram_dotacji_moduł_2.xlsx

docxInformacja_dotycząca_składania_oferty_moduł_2.docx

Kosztorys_Maluch_moduł_2_gminy.xls

docxOświadczenie_o_istnieniu_systemu_dofinansowania_moduł_2.docx

docxOświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT.docx

docxOświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_moduł_2_gminy.docx

Umowy i załączniki

 docxWzór_umowy_moduł_2.docx

xlsxZał._nr_1_-_harmonogram.xlsx

xlsxliczba_dzieci_moduł_2.xlsx

 

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2018 r 

     Stosownie do zapisu § 16 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), Inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, sporządza w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie.

Wzór wniosku do pobrania :

Inwestycja-budowlana_-sprawozdania-utworzenie.xlsx

Oferta

docxInformacja_dotycząca_składania_oferty_moduł_3.docx

docxKosztorys_moduł_3.xlsx

docxOświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_3.docx

docxOświadczenie_o_posiadaniu_tytułu_prawnego_do_lokalu_moduł_3.docx

docxOświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_moduł_3.docx

Wzór_formularza_programu_inwestycji__moduł_3.rtf

docxOswiadczenie_rodzica_modul_3-informacja_o_otrzymaniu_dofinansowania.docx

docxharmonogram_dotacji_i_kalkulacja_kosztów_moduł_3.xlsx

 

Umowy i załączniki

docxOświadczenia_rodziców.docx

docxUMOWA_moduł_3.docx

Zał._nr_1_do_umowy_moduł_3_wniosek_tworzenie.doc

Zał._nr_2_do_umowy_moduł_3wniosek_bieżące_funkcjonowanie.doc

xlsxZałacznik_nr_3_do_umowy_-_rozliczenie_zaliczki.xlsx

xlsxZał._nr_4_do_umowy_moduł_3_liczba_dzieci.xlsx

xlsxZestawienie_dokumentów_księgowych-_do_załacznika_nr_1.xlsx

 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zastosowane zostaną następujące formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.      w module 3 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst. na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania

·         dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości do 100 tyś. zł – weksel in blancoz minimum dwoma poręczeniami na okres 6 lat, na kwotę nie niższą, niż przyznana kwota dotacji na utworzenie nowych miejsc,

·         dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości powyżej 100 tyś. zł – do wyboru: gwarancja bankowa, hipoteka lub zastaw na okres 6 lat na kwotę 130% wartości udzielonej dotacji na utworzenie nowych miejsc.

2.      w module 4 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst. na zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 weksel in blanco.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, beneficjenci zobowiązani są złożyć w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

docxWZÓR_WEKSLA_in_blanoc.docx

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MALUCH + 2018

m3-sprawozdanie_z_realizacji_Maluch_2018.docx

zalacznik_nr_3.1._-_Część_merytoryczna_dot._funkcjonowania_m3.xls

xlsxzalacznik_nr_3.2.-_Kalkulacja_kosztów_funkcjonowanie_m3.xlsx

xlsxzalacznik_nr_3.3-Zest_dok_potwierdza_poniesione_wyd_w_ramach_realizacji_zad.xlsx

xlsxzalacznik_nr_3.4._-Zestawienie_roczne_-_kwota_obniżenia_opłat_w_ramach_Programu_MALUCH__2018.xlsx

zalacznik_nr_3.5._-Oświadczenie_rodziców.doc

zalacznik_nr_3.6._Część_merytoryczna_dot._tworzenia_miejsc.xls

xlsxzalacznik_nr_3.7-_Kaluklacja_kosztów_tworzenie.xlsx

xlsxzalacznik_nr_3.8._-Zestawienie_dokumentów_potwierdzających_poniesione_wydatki_tworzenie.xlsx

Sprawozdanie z trwalości zadania maluch 2018 m3

Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków z Programu (sprawozdanie z trwałości zadania) na formularzu określonym przez Organ Zlecający i dostarczenia go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania, do dnia:

-          15 stycznia 2020 r. (za rok 2019),

-          15 stycznia 2021 r. (za rok 2020),

-          15 stycznia 2022 r. (za rok 2021),

-          15 stycznia 2023 r. (za rok 2022),

-          15 stycznia 2024 r. (za rok 2023).

 

UWAGA: Szczegóły dotyczące sprawozdania w umowie.

sprawozdanie_z_trwalosci_zadania_maluch_2018_m3.xlsx

Moduł 4 (podmioty niegminne )

Oferta

xlsxHarmonogram_dotacji_moduł_4.xlsx

xlsKosztorys_realizacji_zadania_moduł_4-1.xls

docxOswiadczenie_rodzica_modul_4-informacja_o_otrzymaniu_dofinansowania.docx

xlsxOświadczenia_rodziców_o_wysokości_otrzymanego_dofinansowania_moduł_4.xlsx

docxOświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx

docxOświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_moduł_4.docx

 

Umowy i załączniki

docxOświadczenia_rodziców.docx

docxWzór_umowy_moduł_4.docx

Zał._nr_1_do_umowy_Wniosek_moduł_4_podmioty_niegminne.doc

xlsxZał._nr_2_do_umowy_moduł_4_podmioty_niegminne.xlsx

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zastosowane zostaną następujące formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.      w module 3 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst. na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania

·         dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości do 100 tyś. zł – weksel in blancoz minimum dwoma poręczeniami na okres 6 lat, na kwotę nie niższą, niż przyznana kwota dotacji na utworzenie nowych miejsc,

·         dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości powyżej 100 tyś. zł – do wyboru: gwarancja bankowa, hipoteka lub zastaw na okres 6 lat na kwotę 130% wartości udzielonej dotacji na utworzenie nowych miejsc.

2.      w module 4 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst. na zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 weksel in blanco.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, beneficjenci zobowiązani są złożyć w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

docxWZÓR_WEKSLA_in_blanoc.docx

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MALUCH + 2018


m4-sprawozdanie-z-realizacji-Maluch_2018.docx

zalacznik_nr_4.1._-_Część_merytoryczna.xls

xlsxzalacznik_nr_4.2.-_Kalkulacja_kosztów_funkcjonowanie_m4.xlsx

Zalacznik_nr_4.3_-_Zestawienie_dokumentów_potwierdzających_poniesione_wydatki_w_ramach_realizacji_zadania.xlsx

xlsxzalacznik_nr_4.4._-Zestawienie_roczne_-_kwota_obniżenia_opłat_w_ramach_Programu_MALUCH__2018.xlsx

zalacznik_nr_4.5._-_oświadczenie_rodziców.doc

WYNIKI KONKURSU

 

     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, na stronach internetowych resortu wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH plus” 2018 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”.

 

1.      W ramach modułu 1 a i 1b Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania odpowiada wysokości wnioskowanego przez jednostki dofinansowania na utworzenie miejsc. Przeciętne miesięczne dofinansowanie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł, a na funkcjonowanie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki 500 zł.

 

2.      W ramach modułu 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

 

3.      W ramach modułu 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom założonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów, w wysokości  wnioskowanego dofinansowania na utworzenie miejsc. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

 

4.      W ramach modułu 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom założonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 150 zł, a na funkcjonowanie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki 500 zł, z czego 150 zł przeznaczone jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta na utrzymanie miejsca.

 

Beneficjenci Programu w ramach modułu 3 (w przypadku otrzymania części dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki) i modułu 4, mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanego dofinansowania na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przez ministra lub w pierwszym możliwym terminie, jeżeli instytucja została utworzona w terminie późniejszym. Powinno być to potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi). Dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców, beneficjent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy z wojewodą. Wzór oświadczenia rodziców dostępny jest w zakładce moduł 3 i moduł 4.

 

xlsxWyniki_moduł_1a.xlsx

xlsxWyniki_moduł_1b.xlsx

xlsxWyniki_moduł_2.xlsx

xlsxWyniki_moduł_3.xlsx

xlsxWyniki_moduł_4.xlsx

OFERTY ODRZUCONE

W wyniku oceny ofert złożonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 ze względów formalnych zostały odrzucone oferty złożone przez poniższe podmioty:

1.      Niepubliczne Ognisko Edukacyjne Renata Dunaj, Przedszkole „SMYK” Żłobek „SMYCZEK” w Olecku - oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu,

2.      Klub Dziecięcy „WidziMisie” w Giżycku - oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu,

3.      Poyel sp. z o.o. w Olsztynie- oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu.


W wyniku oceny ofert złożonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +" 2018 ze względów formalnych zostały odrzucone oferty złożone przez poniższe podmioty:

1. Niepubliczne Ognisko Edukacyjne Renata Dunaj, Przedszkole „SMYK" Żłobek „SMYCZEK" w Olecku - oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu,

2. Klub Dziecięcy „WidziMisie" w Giżycku - oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu,
3. Poyel sp. z o.o. w Olsztynie- oferta została złożona po terminie określonym w pkt. 7.2.4. Programu.