Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Created on 19 march 2018

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza organizacje pozarządowe do włączenia się w wojewódzkie działania na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi

 

           Wojewoda Warmińsko-Mazurski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania swoich kandydatur do członkostwa w Wojewódzkim Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w szczególności osób dysponujących praktyczną wiedzą o problemie handlu ludźmi, w tym w zakresie profilaktyki zjawiska oraz udzielania wsparcia ofiarom procederu.

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany został Zarządzeniem Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, ze zmianami. Następnie, uwzględniając konieczność aktualizacji składu osobowego Zespołu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał Zarządzenie Nr 215 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, ze zmianami.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał ww. Zespół realizując zadanie polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego przestępstwa, mając jednocześnie na uwadze zadania określone w „Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Celem działalności Zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz usprawnienie działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi, a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie, prewencję oraz pomoc osobom poszkodowanym tym przestępstwem tj. przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Prokuratury, Sądu, Inspektoratu Pracy, Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wojewody.

            Propozycje kandydatur (z uzasadnieniem wyboru) należy składać do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Więcej informacji na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi można uzyskać na stronie internetowej www.uw.olsztyn.pl  w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA/ Przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz pod numerem telefonu (89) 523 24 57.