Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2018. Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
            Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej w załączniku nr 1.

Z województwa warmińsko-mazurskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłanych zostało 10 wniosków, spośród których 5 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów. Lista projektów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego znajduje się poniżej, w załączniku nr 2.

Podmioty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, zobowiązane są do wypełnienia Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego, które należy przesłać w dwóch egzemplarzach, wraz z wymaganymi załącznikami, na adres Ministerstwa niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r.

            Szczegóły dotyczące wyników konkursu, w tym wzór Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz zasady dotyczące jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, w zakładce:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Programy/projekty / Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018.

 

Załącznik_Nr_-_1_Projekty_wybrane_do_dofinansowania_2018.pdf

Załącznik_Nr_2_Lista_projektów_z_województwa.docx