Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Maluch + 2019

Edycja uzupełniajaca

Wyniki konkursu "MALUCH+" 2019


     Uprzejmie informuję, że 1 lipca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu wyniki edycji uzupełniającej konkursu „Maluch+" 2019 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+".
     W ramach modułu 1a przyznano dofinansowanie wszystkim gminom zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania, odpowiada wysokości wnioskowanego przez gminy dofinansowania na utworzenie miejsc. W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, według załączonych poniżej wzorów, zgodnie z instrukcją zawartą w piśmie z dnia 3 lipca 2019 r., znak PS I.946.25.38.2019.

Adres do korespondencji:


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Platforma ePUAP WMUW:
(/WMURZADWOJ/skrytka lub /WMURZADWOJ/SkrytkaESP)

UWAGA - za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

Pliki do pobrania:

Zał. 1 wyniki II edycja moduł 1a
Zał. 2 wyniki II edycja moduł 1b
Zał. 3 Oświadczenie o przyjęciu dotacji

Moduł 1a

Opis_realizacji_zadania.docx

II_edycja_Informacja_dotycząca_składania_oferty_moduł_1a.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_1a_i_1b.xlsx

Zał._1_zapotrzebowanie_moduł_1a.xls

Zał._5_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy.doc

Moduł 1b

Opis_realizacji_zadania.docx

II_edycja_-Informacja_dotycząca_składania_oferty_moduł_1a.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_1a_i_1b.xlsx

Zał._2_zapotrzebowanie_moduł_1b.xls

Zadania oferentów uczestniczących w realizacji zadania

Stosownie do zapisu pkt. 9.3. Programu, do zadań oferentów, należy:

 1. złożenie oferty na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami,
 3. umieszczenie informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu „MALUCH+" 2019 na terenie dofinansowywanej instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 31 do Programu przez okres dofinansowania oraz okres trwałości oraz możliwość korzystania z logo (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 32 do Programu),
 4. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla poszczególnych źródeł dofinansowania oraz rozliczenie dofinansowania,
 5. prowadzenie odrębnego rachunku bankowego dla środków dofinansowania, a w sytuacji przyznania dofinansowania z dwóch źródeł - z dotacji i środków Funduszu Pracy – prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla tych środków,
 6. zapewnienie minimalnego okresu funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, zgodnie z Programem i zawartą umową,
 7. rozliczenie z wojewodą otrzymanego dofinansowania oraz poddanie się kontroli zgodnie z umową zawartą z wojewodą w sprawie udzielenia dofinansowania,
 8. przedstawienie na żądanie wojewody wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących realizacji zadania podlegającego dofinansowaniu,
 9. przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019.

Do pobrania(linki do strony z programem Maluch+ 2019):

1.      załącznik nr 31 do Programu;

2.      załącznik nr 32 do Programu.

Zasady składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki dla poszczególnych modułów, w formie papierowej lub w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformy ePUAP.

     Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2019” do właściwego – ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki urzędu wojewódzkiego lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim.

     Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie odpowiednio:

 

-Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

-Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

-Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 2 – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”;

-Dla modułu 3:  „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

-Dla modułu 4: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

 

UWAGA:

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

 

"Informacje ogólne dot. "Maluch +" 2019

W dniu 28 listopada br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019.

Na edycję w 2019 roku przeznaczono kwotę 450.000.000 zł, w tym 250.000.000 zł znajduje się w rezerwie celowej, a 200.000.000 zł w Funduszu Pracy.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się:

Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2)nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

W przypadku wydatków na tworzenie:

Moduł 1a - maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie wynosi 30 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. zł do 1 miejsca u dziennego opiekuna.

Moduł 1b - maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie wynosi 22 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. zł do 1 miejsca u dziennego opiekuna.

Moduł 3 - maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie wynosi 10 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. zł do 1 nowo tworzonego miejsca u dziennego opiekuna.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie:

Moduł 2 i 4 - kwoty dofinansowania będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursu. Modułach 1 i 3 - kwoty dofinansowania na funkcjonowanie nowo tworzonych miejsc będą znane na etapie ogłoszenia wyników konkursu.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania na funkcjonowanie miejsc zostanie odpowiednio zwiększona. Decyzja o zwiększeniu dofinansowania do miejsca dla dziecka zakwalifikowanego przez podmiot prowadzący instytucję do grupy dzieci wymagających szczególnej opieki na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty należy do wojewody. Wojewoda podejmuje decyzję przy uwzględnieniu występowania w instytucji zwiększonych kosztów związanych z funkcjonowaniem miejsca dla dziecka z ww. grupy.

Wprowadzono kolejność przyznawania środków. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach modułu 1a, 1b, i 2. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

UWAGA:

 

INFORMACJE OGÓLNE

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina
w terminie do 28 lutego 2019 r.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat,tj. do 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

 program_Maluch2019.pdf

Moduł 1a i 1b (jst)

UWAGA! W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)"

Tabela -LUDNOŚĆ_W_GMINACH_WEDŁUG_PŁCI_I_WIEKU_W_WOJ WAR-MAZ 2018.xls

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2019 r 

  

Sprawozdanie z realizacji zadania "Maluch +" 2019


Sprawozdanie z trwałości zadania


Oferta 1a

Ofertę należy złożyć do 28 grudnia 2018 roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kalkulację kosztów moduł 1a i 1b;
 2. Opis realizacji zadania;
 3. Oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, będące załącznikiem nr 11 do Programu.

Uwaga: Stosownie do zapisu 5.3.4. Programu, Wojewoda ocenia zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i oraz 5.3.3. lit. g. Programu - w wyniku analizy indywidulanego przypadku – w zakresie udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych realizacji zadania polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Wojewoda decyduje o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości ich udziału. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem, może stanowić maksymalnie 10 %

Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy wg wzoru będącego załącznikiem 13 i 14 do Programu;
 2. W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (program dotyczy wyłącznie zadań związanych z realizacją inwestycji budowlanej, o której mowa w § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238 poz. 1579), będący załącznikiem 10 do Programu.;
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, będące załącznikiem 23 do Programu.

Za datę złożenia oświadczenia i ww. dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu, lub wysłanie ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po uruchomieniu instytucji należy dostarczyć zaświadczenie o dokonaniu wpisu jej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Szczegółowe zasady przyznawania i składania ofert zawarte są w Programie „MALUCH+" 2019

 

Zał._10_program_inwestycji.docx

Zał._13_-1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc

Zał._23_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_1.docx

Zał._14_-_1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc

Zał._1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2019.xls

Zał_11._-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy.doc

Opis_realizacji_zadania.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_1a_i_1b.xlsx

Oferta 1b


Ofertę należy złożyć do 28 grudnia 2018 roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 1b, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kalkulację kosztów moduł 1a i 1b;
 2. Opis realizacji zadania;
 3. Dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki mogą składać ofertę konkursową. Istnienie lub wprowadzenie ww. systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale środków zgodnie z pkt. 8.6. Programu.

Uwaga: Stosownie do zapisu 5.3.4. Programu, Wojewoda ocenia zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i oraz 5.3.3. lit. g. Programu - w wyniku analizy indywidulanego przypadku – w zakresie udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych realizacji zadania polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Wojewoda decyduje o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości ich udziału. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem, może stanowić maksymalnie 10 %

Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy wg wzoru będącego załącznikiem 15 i 16 do Programu;
 2. W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (program dotyczy wyłącznie zadań związanych z realizacją inwestycji budowlanej, o której mowa w § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238 poz. 1579), będący załącznikiem 10 do Programu.;
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, będące załącznikiem 23 do Programu.

Za datę złożenia oświadczenia i ww. dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu, lub wysłanie ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po uruchomieniu instytucji należy dostarczyć zaświadczenie o dokonaniu wpisu jej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Szczegółowe zasady przyznawania i składania ofert zawarte są w Programie „MALUCH+" 2019

 

zał._15_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc

Zał._16_-m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc

Zał_23_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_1.docx

Zał_10_program_inwestycji.docx

Zał._1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2019.xls

Opis_realizacji_zadania_.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_1a_i_1b.xlsx

Umowy i załączniki

Zamieszczone wzory umów i załączników są w trakcie konsultacji i mogą jeszcze ulec zmianie

 

wzór_umowy_moduł_1_a_i_1b.docx

Załącznik_nr_1_M1-wniosek_o_wypłatę_środków.xlsx

Załącznik_nr_2_M1_-rozliczenie_zaliczki_-_zestawienie_dokumentów.xlsx

Załacznik_nr_3_M1-_harmonogram_zapotrzebowania_środków_finansowych.xlsx

Moduł 2 (jst)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA "MALUCH +' 2019

sprawozdanie_z_realizacji_Maluch_2018_-m2.docx

Oferta


Ofertę należy złożyć do 28 grudnia 2018 roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kalkulację kosztów moduł 2;
 2. Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r., będące załącznikiem nr 12 do Programu. (Gminy, które nie dotują miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych mogą składać ofertę konkursową. Dotowanie miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale środków zgodnie z pkt. 8.7. Programu.);
 3. Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty).

Uwaga: Stosownie do zapisu 5.3.4. Programu, Wojewoda ocenia zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i oraz 5.3.3. lit. g. Programu - w wyniku analizy indywidulanego przypadku – w zakresie udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych realizacji zadania polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Wojewoda decyduje o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości ich udziału. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem, może stanowić maksymalnie 10 %

Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy wg wzoru będącego załącznikiem 17 i 18 do Programu;
 2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, będące załącznikiem 24 do Programu.

Za datę złożenia oświadczenia i ww. dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu, lub wysłanie ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe zasady przyznawania i składania ofert zawarte są w Programie „MALUCH+" 2019

 

 

Zał_18_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc

Zał._2_oferta_konkursowa_dla_jst_2019.xls

Zał._12_m2_oświadczenie_o_liczbie_dotowanych_dzieci_w_niepubl_żłobkach_i_klubach_dziecięcych.doc

Zał._17_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_RC.doc

Zał._24_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_2.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_2_.xlsx

Umowy i załączniki

Zamieszczone wzory umów i załączników są w trakcie konsultacji i mogą jeszcze ulec zmianie

wzór_umowy_moduł_2.docx

Załącznik_nr_1_M2-_harmonogram_zapotrzebowania_środków_finansowych.xlsx

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2019 r 

    

Oferta


Ofertę należy złożyć do 28 grudnia 2018 roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 3, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kalkulację kosztów;
 2. Opis realizacji zadania;
 3. W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący – umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa taka powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację, liczbę dzieci (studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką oraz w przypadku dofinansowania tworzenia nowych miejsc okres obowiązywania nie krótszy niż minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, określony w pkt. 6.3. Programu.
 4. W przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną, - oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w Programie „Maluch+" - wzór klauzuli informacyjnej i zgody do pobrania poniżej.

Uwaga: Stosownie do zapisu 5.3.4. Programu, Wojewoda ocenia zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i oraz 5.3.3. lit. g. Programu - w wyniku analizy indywidulanego przypadku – w zakresie udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych realizacji zadania polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Wojewoda decyduje o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości ich udziału. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem, może stanowić maksymalnie 10 %

Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy wg wzoru będącego załącznikiem 19 i 20 do Programu;
 2. W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji - program dotyczy wyłącznie zadań związanych z realizacją inwestycji budowlanej, o której mowa w § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238 poz. 1579), będący załącznikiem 10 do Programu.;
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, będące załącznikiem 25 do Programu.

Za datę złożenia oświadczenia i ww. dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu, lub wysłanie ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po uruchomieniu instytucji, a przed wypłatą części dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu /zmiany we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 2. Potwierdzenie poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu w zakresie otrzymania dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki wg załącznika zamieszczonego na stronie Urzędu.

Szczegółowe zasady przyznawania i składania ofert zawarte są w Programie „MALUCH+" 2019

 

Opis_realizacji_zadania.docx

Zał_19_-_m3_-_oświadczenie_o_przycjęciu_RC.doc

zał_20_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc

Zał__25_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_3.docx

Potwierdzenie_poinformowanie_rodziców_o_fakcie_zakwalifikowania_się_do_Programu.docx

Zał_10_program_inwestycji.docx

Kalkulacja_kosztów_moduł_3.xlsx

Zał._3_oferta_konkursowa_dla_podmiotow_innych_niz_jst_2019.xls

Klauzula_informacyjna_i_zgoda_-RODO.docx

 

Umowy i załączniki

Wzór_weksla-_osoba_fizyczna_i_sp._cywilnej.docx

Wzór_weksla_-_osoby_prawne_i_jednostki_nieposiadające_osobowości_prawnej.doc

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

Kopia_Załącznik_nr_1_M3-wniosek_o_wypłatę_środków_tworzenie.xlsx

Kopia_Załącznik_nr_2_M3-wniosek_o_wypłatę_śr._funkcjonowanie.xlsx

Kopia_Załącznik_nr_3_M3_-rozliczenie_zaliczki_-_zestawienie_dokumentów.xlsx

Kopia_Załącznik_nr_4_M3-_harmonogram_zapotrzebowania_środków_finansowych.xlsx

Zamieszczone wzory umów i załączników są w trakcie konsultacji i mogą jeszcze ulec zmianie

wzór_umowy_moduł_3__FP_-ostateczna.docx

wzór_umowy_moduł_3__RC_ostateczna.docx

 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przy realizacji Programu Maluch + 2019 zastosowane zostaną następujące formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 1. w module 3 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst.utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania do wyboru: gwarancja bankowa (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 1 rok), hipoteka lub zastaw na okres 6 lat na kwotę 130% wartości udzielonej dotacji na utworzenie nowych miejsc.
 2. w module 4 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst.zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 weksel in blanco.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, beneficjenci zobowiązani są złożyć w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

WZÓR_WEKSLA.docx

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MALUCH + 2019


Sprawozdanie z trwalości zadania Maluch  + 2019


Moduł 4 (podmioty niegminne )

Oferta


Ofertę należy złożyć do 28 grudnia 2018 roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 4, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kalkulację kosztów;
 2. W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący – umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa taka powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację, liczbę dzieci (studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką oraz w przypadku dofinansowania tworzenia nowych miejsc okres obowiązywania nie krótszy niż minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, określony w pkt. 6.3. Programu.
 3. W przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną, - oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w Programie „Maluch+" - wzór klauzuli informacyjnej i zgody do pobrania poniżej.

Uwaga: Stosownie do zapisu 5.3.4. Programu, Wojewoda ocenia zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i oraz 5.3.3. lit. g. Programu - w wyniku analizy indywidulanego przypadku – w zakresie udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych realizacji zadania polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Wojewoda decyduje o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości ich udziału. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem, może stanowić maksymalnie 10 %

Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć:

 1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy wg wzoru będącego załącznikiem 21 i 22 do Programu;
 2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, będące załącznikiem 26 do Programu.

Za datę złożenia oświadczenia i ww. dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu, lub wysłanie ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:

 1. Potwierdzenie poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu w zakresie otrzymania dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki wg załącznika zamieszczonego na stronie Urzędu.

Szczegółowe zasady przyznawania i składania ofert zawarte są w Programie „MALUCH+" 2019

 

Kalkulacja_kosztów_moduł_4.xlsx

Potwierdzenie_poinformowanie_rodziców_o_fakcie_zakwalifikowania_się_do_Programu.docx

Zał._4_-_oferta_konkursowa_dla_podmiotow_innych_niz_jst_2019.xls

Zał._21_-_m4_-oświadczenie_o_przyjęciu_RC-1.doc

Zał._22_-_m4_-oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc

Zał_26_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx

Klauzula_informacyjna_i_zgoda_-RODO_m4.docx

Umowy i załączniki

Wzór_weksla-_osoba_fizyczna_i_sp._cywilnej.docx

Wzór_weksla_-_osoby_prawne_i_jednostki_nieposiadające_osobowości_prawnej.doc

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

Kopia_Załącznik_nr_1_M4_-_wniosek_o_wypłatę_śr._funkcjonowanie.xlsx

Kopia_Załącznik_nr_2_M4_-_harmonogram_zapotrzebowania_środków_finansowych.xlsx

Zamieszczone wzory umów i załączników są w trakcie konsultacji i mogą jeszcze ulec zmianie

wzór_umowy_moduł_4.docx

 


ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przy realizacji Programu Maluch + 2019 zastosowane zostaną następujące formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 1. w module 3 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst.utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania do wyboru: gwarancja bankowa (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 1 rok), hipoteka lub zastaw na okres 6 lat na kwotę 130% wartości udzielonej dotacji na utworzenie nowych miejsc.
 2. w module 4 przeznaczonym dla podmiotów innych niż jst.zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 weksel in blanco.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, beneficjenci zobowiązani są złożyć w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

INSTRUKCJA_wypełniania_weksli.doc

WZÓR_WEKSLA.docx

 


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MALUCH + 2019

 

WYNIKI KONKURSU

MALUCH_2019-_klasyfikacja_środków.xlsx

MALUCH_2019_moduł_3_wyniki.xlsx

MALUCH_2019_moduł_4_wyniki.xlsx

MALUCH_2019_moduł_1_a_wyniki.xlsx

MALUCH_2019_moduł_1_b_wyniki.xlsx

MALUCH_2019_moduł_2_wyniki.xlsx   

OFERTY ODRZUCONE

Oferty_odrzucone_Maluch__2019.xls