Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych


Szczegółowe informacje

Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie z siedzibą w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olszynie, powołana zarządzeniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.


Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej
ze względu na siedzibę szpitala:

 1. w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 2. w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się
  o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

UWAGA: Przyjmowane są jedynie wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce po 1 stycznia 2012 r. 

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 2. Spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

UWAGA: Notariusz może sporządzić „akt potwierdzenia dziedziczenia” – który jest równoznaczny z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:

 1. zawiesza się  w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;
 2. nie wszczyna się, a wszczęte umarza  w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.
  W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją podejmuje się z urzędu.

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego:

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją:

Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisję w orzeczeniu, ponosi:

 1. Podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego.
 2. Podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym.
 3. Ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia propozycji odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wojewódzka Komisja ustalając wysokość kosztów postępowania kieruje się przepisami rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 294, poz. 1740).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

 

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek:
Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Nr rachunku: 07 1010 1397 0020 2022 3100 0000
tytuł wpłaty: koszty postępowania (należy wskazać sygn. sprawy)

Wojewódzka komisja orzeka w składzie czteroosobowym. Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą zwrócić się w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – Wojewódzka Komisja rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni. 

Komisja w celu wydania orzeczenia może wzywać do złożenia wyjaśnień podmiot składający wniosek; kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital z działalnością którego wiąże się wniosek; osoby które wykonywały zawód medyczny lub które były w nim zatrudnione lub z nim związane albo zostały wskazane we wniosku, jako osoby , które mogą posiadać informacje istotne dla postępowania. W postępowaniu komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, ubezpieczyciela. Wojewódzka Komisja może żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital; dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może też zasięgnąć opinii lekarza albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie
o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel
(w określonych sytuacjach podmiot leczniczy prowadzący szpital) przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia kierując się zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013 r. poz. 750).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013 r. poz. 750)

Podstawa prawna

Ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 660) do polskiego systemu prawnego wprowadziła nową instytucję – wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Rozdział 13 a ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 r. nr 159 z późn. zm) tworzy warunki dochodzenia przez pacjentów swoich praw, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali szkody majątkowej lub niemajątkowej.


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia
o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013 r. poz. 750)

 

Przepisy działu II tytułu I części III Kodeksu postępowania cywilnego

 

REGULAMIN DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W OLSZTYNIE

Skład Wojewódzkiej Komisji

 

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie składa się z 16 członków: 8 członków posiada wykształcenie w dziedzinie nauk medycznych i 8 członków posiada wykształcenie w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków Wojewódzkiej Komisji powołanych zostało przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego, po jednym członku powołał Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Kadencja komisji trwa 6 lat.

 

Skład Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

KADENCJA 2018-2023

1. Michał Pietkiewicz - adwokat, dr nauk prawnych - desygnowany przez samorząd adwokatów Przewodniczący Komisji

2. Jarosław Rybiński - radca prawny - desygnowany przez samorząd radców prawnych Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Urszula Mierzejewska- Kosowska – radca prawny- powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta

4. Karolina Sabarańska - radca prawny - powołana przez Ministra Zdrowia

5. Tadeusz Gadomski –mgr mikrobiologii - desygnowany przez samorząd zawodowy  diagnostów laboratoryjnych

6. Barbara Anna Plewik - mgr pielęgniarstwa  - desygnowana przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

7. Małgorzata Muzolf - lekarz  - desygnowana przez samorząd zawodowy lekarzy

8. Maciej Eliszewski - lekarz  - desygnowany przez samorząd zawodowy lekarzy

9. Elżbieta Dudycz - mgr pielęgniarstwa - desygnowana przez Stowarzyszenie Społeczne Forum Potrzeb i Wsparcia w Elblągu

10. Jacek Kowalczyk - lekarz desygnowany przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka

11. Mateusz Tyllo - lekarz desygnowany przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka

12. Stanisław Goliński -mgr pielęgniarstwa- desygnowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy

13. Genowefa Kmieć- Baranowska - radca prawny - desygnowana przez samorząd radców prawnych

14. Genowefa Rabiczko - radca prawny - desygnowana przez samorząd radców prawnych

15. Tomasz Lewandowicz - radca prawny - desygnowany przez „Matio” Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

16. Sebastian Nawrocki- radca prawny- desygnowany przez Polski Związek Niewidomych.

 

Jak złożyć wniosek

wniosek_o_ustalenie_zdarzenia_medycznego.doc
 

Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego składa się do właściwej ze względu na siedzibę szpitala wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Jeżeli siedziba szpitala jest na terenie województwa warmińsko- mazurskiego wnioski wnosi się na adres:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Wniosek powinien zawierać:

1) dane pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
5) adres do doręczeń;
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
a) firmę,
b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
7) uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
b) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
– w odniesieniu do jednego pacjenta.
10) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
11) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich,
12) potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.


UWAGA: Wniosek i załaczniki do wniosku stanowiące dokumentację medyczną należy złożyć w 3 jednakowych egzemplarzach.

 

Opłatę za złożenie wniosku można wnieść:
- bezgotówkowo na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn:

Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn.
Nr rachunku:   07 1010 1397 0020 2022 3100 0000

tytuł wpłaty: opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Opłata zaliczana jest na poczet kosztów postępowania.

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

Kontakt

Siedziba Wojewódzkiej Komisji mieści się przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, III piętro, pokój 359. Sekretariat Komisji przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.


Dane kontaktowe:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. (89) 523 25 81, (89) 523 25 39

Dla kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych prosi się o złożenie następujących dokumentów:

1. CV,

2. Ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia i tytułu magistra w dziedzinie nauk prawnych, lub co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych,

3. Dokument uwierzytelniający co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, lub ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych

4. Dokument uwierzytelniający wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat lub ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

5. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3.