Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI – EDYCJA 2017

17 lipca 2017

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NA REALIZACJĘ PROGRAMU

W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W 2017 ROKU

„POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI

EDYCJA 2017”

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok wynoszą 622.195,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2017”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).