Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO LATA 2014 – 2020

 


 

fundusz logo

Bezgraniczne

Bezpieczeństwo

 

 

 

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

LATA 2014 – 2020

 I. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 -2020 realizuje projekt „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych”.

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych”, nr PL/2018/PR/027 został przyjęty do realizacji w latach 2018 – 2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Całkowita kwota projektu: 16 957 407 zł, w tym:

 

Beneficjentem projektu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, natomiast jednostką realizującą Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. W historii będzie to druga, po budowie nowego przejścia granicznego w Grzechotkach, inwestycja realizowana przez Wojewodę na terenie przejść granicznych z tak znaczącym udziałem środków unijnych.


Porozumienie finansowe nr 27/PL/2017/FBW zostało podpisane w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.


Głównym założeniem projektu jest dostosowanie do standardów wspólnotowych procedur kontroli ruchu granicznego na granicy zewnętrznej, która wymaga budowy i modernizacji infrastruktury przejść granicznych oraz uzupełnienia wyposażenia i sprzętu niezbędnego do przeprowadzania kontroli granicznej zgodnie ze standardami UE.

 

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowę i pierwsze wyposażenie budynku na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez Morski Oddział Straży Granicznej w Elblągu, wyburzenie dotychczas użytkowanego budynku, wybudowanie boksów garażowych, boksów dla psów służbowych, miejsc parkingowych w miejscu wyburzonego budynku oraz dróg komunikacyjnych na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Projektowany, a następnie wybudowany obiekt w Elblągu stanowić będzie w całości integralną część infrastruktury morskiego przejścia granicznego na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen. Wykorzystywany będzie do zapewnienie sprawnej i skutecznej odprawy granicznej w przejściu granicznym w Elblągu, obsługującym połączenia z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Termin realizacji obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.


Przedmiotem działań projektu są:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej budynku w morskim przejściuw Elblągu na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez Morski Oddział Straży Granicznej (realizacja w roku 2018),
  2. budowa budynku wraz z zapleczem – parking, garaże, drogi komunikacyjne w Elblągu na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej (realizacja w latach 2019-2020),
  3. pierwsze wyposażenie nowych obiektów w morskim przejściu granicznym w Elblągu, których użytkownikiem będzie Morski Oddział Straży Granicznej (realizacja w roku 2020).


 II.Informacja ogólna na temat Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na lata 2014-2020, jako instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz.

(źródło: Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, opracowany przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji)

 

Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylającym decyzję nr 574/2007/WE, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka. W ramach celu ogólnego Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:

Wnioskodawcy projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków FBW ubiegają się o wsparcie na poziomie do 75%.

 

Informacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 


 

Aktualności

Przekazanie placu budowy

 

 

fundusz logo     Bezgraniczne
     Bezpieczeństwo

 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki dokonał przekazania terenu i placu budowy dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „ELZAMBUD" Spółka z o.o. w Elblągu – wykonawcy robót budowlanych związanych z budową budynku Straży Granicznej na morskim przejściu granicznym w Elblągu, wykonywanych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0027 „Budowa  i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z powyższym, przy udziale: Biura Projektów Inżynierskich Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Szczytnie, pełniącego funkcję inwestora zastępczego nad realizacją zadania oraz przedstawicieli Straży Granicznej, przekazano na czas trwania budowy nieruchomość, w której prowadzone będą roboty budowlane i rozbiórkowe, położoną w Elblągu przy ul. Kotwiczej 2.

 

Informacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji.

 

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 

 

 

fundusz logo     Bezgraniczne
     Bezpieczeństwo

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na budowie budynku Straży Granicznej na morskim przejściu granicznym w Elblągu, wykonywanego w ramach projektu nr PL/2018/PR/0027 „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie podpisano umowę z wybranym wykonawcą:

 

Biurem Projektów Inżynierskich Spółka z o.o. Spółka komandytowa

 

ul. Osuchowskiego 15

 

12-100 Szczytno.

 

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 108 700 zł, w tym:

 

 

 

 

Termin realizacji nadzoru nad robotami budowlanymi – do 29.05.2020 r.

 

 

Informacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji.

 

 

Rozstrzygnięcia postępowania na budowę budynku Straży Granicznej w Elblągu

 

 

fundusz logo     Bezgraniczne
     Bezpieczeństwo

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku Straży Granicznej na morskim przejściu granicznym w Elblągu, wykonywaną w ramach projektu nr PL/2018/PR/0027 „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w dniu 5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie podpisano umowę z wybranym wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELZAMBUD" Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135.

Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 29 maja 2020 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 14 390 771,82 zł, w tym:

 

- finansowanie ze środków FBW (75% całkowitej kwoty) : 10 793 078,86 zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa (25% całkowitej kwoty): 3 597 692,96 zł.

 

Informacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji.

 

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

 

fundusz logo     Bezgraniczne
     Bezpieczeństwo

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Straży Granicznej na morskim przejściu  granicznym  w Elblągu,  wykonywanej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0027 „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w dniu 6 marca 2018 roku w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie podpisano umowę z wybranym wykonawcą:

 

EURO - PROJEKT Grzegorz Latecki z siedzibą w Elblągu, przy ul. Władysława Łokietka 45.

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 17 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem:

-        opracowania dokumentacji projektowej oraz przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia 17 października 2018 roku,

-        uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku oraz decyzji na budowę w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku.

 

Wynagrodzenie, obejmujące wykonanie całego przedmiotu umowy, wynosi 183 270 zł, w tym:

-        finansowanie ze środków FBW (75% całkowitej kwoty) : 137 452,50 zł,

-        współfinansowanie z budżetu państwa (25% całkowitej kwoty): 45 817,50 zł.

 

 

Informacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji.

Budowa  i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych

 

                                                                                                                                             Olsztyn, 24 listopada 2017 r.

Informacja na temat projektu „Budowa  i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych", dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Mając na uwadze zły stan użytkowanego obecnie budynku placówki przy ul. Kotwiczej 2 w Elblągu i związane z tym bardzo trudne warunki pracy funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej,  jak również ograniczony  budżet Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na inwestycje w przejściach granicznych, w roku 2017 podjęte zostały działania w celu pozyskania dodatkowych środków na przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury morskiego przejścia granicznego w Elblągu.

 

W dniu 31 marca 2017 r., w związku z ogłoszonym przez MSWiA naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014 – 2020 (komponent FBW – Granice i Wizy), złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania projektu dotyczącego usprawnienia odpraw granicznych poprzez budowę i wyposażenie budynku SG w Elblągu. Przedmiotowy wniosek został opracowany samodzielnie przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

Po dokonanej ocenie i weryfikacji złożonych wniosków z całej Polski,  26 października 2017 r. członkowie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych zaakceptowali wniosek aplikacyjny złożony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczący projektu „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych".  Uwzględniając wartość dofinansowania w wysokości 12 718 055 zł (75%), zgłoszone przedsięwzięcie  z województwa warmińsko-mazurskiego zajmuje czołową pozycję wśród 24 projektów przyjętych do realizacji.

 

Beneficjentem projektu „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski.  W historii będzie to druga, po budowie nowego przejścia granicznego w Grzechotkach, inwestycja realizowana przez Wojewodę na terenie przejść granicznych z tak znaczącym udziałem środków unijnych.

 

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowę i pierwsze wyposażenie budynku na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez Morski Oddział Straży Granicznej w Elblągu, wyburzenie dotychczas użytkowanego budynku, wybudowanie boksów garażowych, boksów dla psów służbowych, miejsc parkingowych w miejscu wyburzonego budynku oraz dróg komunikacyjnych na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Projektowany, a następnie wybudowany obiekt w Elblągu stanowić będzie w całości integralną część infrastruktury morskiego przejścia granicznego na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen. Wykorzystywany będzie do zapewnienie sprawnej i skutecznej odprawy granicznej w przejściu granicznym w Elblągu, obsługującym połączenia z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

 

Wartość całego projektu wynosi 16 957 407 zł, w tym jak już wcześniej wspomniano udział środków z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi 12 718 055 zł.

 

Termin realizacji obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Przedmiotem działań projektu są:

 

1) opracowanie dokumentacji projektowej budynku w morskim przejściu granicznym w Elblągu na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez Morski Oddział Straży Granicznej (realizacja w roku 2018),

 

2) budowa budynku wraz z zapleczem – parking, garaże, drogi komunikacyjne w Elblągu na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej (realizacja w latach 2019-2020),

 

3) pierwsze wyposażenie nowych obiektów w morskim przejściu granicznym w Elblągu, których użytkownikiem będzie Morski Oddział Straży Granicznej (realizacja w roku 2020).

 

W dniu 24 listopada 2017 r.  przesłano do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA podpisane przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego porozumienie finansowe, dotyczące projektu „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych" dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Aktualnie oczekuje się na zwrot podpisanego porozumienia przez pozostałe strony, tj. Organ Odpowiedzialny (Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA) i Organ Delegowany (Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA).